.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τις δυνατότητές τους.

Είναι σαν μια πεταλούδα που πάντοτε ζούσε μέσα σε ένα κλειστό βάζο.

Όταν το βάζο ανοίξει η πεταλούδα παραμένει μέσα γιατί κανείς δεν της είπε ότι μπορεί να πετάξει.Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ :ΠΕΡΙ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΕΩΣ

1. Περί δε του ύπνου και της εγρηγόρσεως πρέπει να εξετάσωμεν τί είναι ταύτα και αν είναι φαινόμενα ίδια μόνης της ψυχής, ή μόνου του σώματος, ή είναι κοινά και εις τα δύο. Και αν είναι κοινα και εις τα δύο, εις ποίον μέρος της ψυχής ή του σώματος ανήκουσι; Και διά ποίαν αιτίαν υπάρχουσιν εις τα ζώα; Και πάντα τα ζώα έχουσι και τα δύο ταύτα, ή άλλα μεν έχουσι τον ύπνον μόνον, άλλα δε την εγρήγορσιν; Ή άλλα μεν ουδέν εξ αυτών έχουσιν, άλλα δε έχουσι και τα δύο συγχρόνως;


2. Προς τούτοις πρέπει να εξετάσωμεν τι είναι το ενύπνιον, και διά ποίαν αιτίαν οι άνθρωποι όταν κοιμώνται, άλλοτε μεν ονειρεύονται, άλλοτε δε όχι; Ή συμβαίνει πάντοτε να ενυπνιάζωσιν, όταν κοιμώνται, αλλά δεν ενθυμούνται τα ενύπνια; Και αν τούτο γίνηται, διά ποίαν αιτίαν γίνεταις 3. Και είναι δυνατόν να προβλέπη τις (με τα ενύπνια) τα μέλλοντα ή όχι; Και αν είναι δυνατόν, κατά ποίαν σημασίαν είναι δυνατόν τούτο; Και μόνον τας πράξεις, αι οποίαι μέλλουσι να γίνωσιν υπό ανθρώπου προβλέπει ή και εκείνα, των οποίων αιτία είναι η θεία δύναμις και όσα γίνονται φυσικώς ή αυτομάτως ;

4. Και πρώτον τούτο βέβαια είναι φανερόν, ότι ο ύπνος και η εγρήγορσις συμβαίνουσιν εις το αυτό μέρος του ζώου· διότι είναι εναντία προς άλληλα, και ο ύπνος φαίνεται ότι είναι μία στέρησις της εγρηγόρσεως· πάντοτε δε τα εναντία, και εις τα πράγματα τα οποία δεν κάμνει η φύσις (τα τεχνητά), και εις εκείνα τα οποία η φύσις κάμνει, τα εναντία φαίνονται ότι συμβαίνουσν εις έν και το αυτό όργανον, όπερ δύναται να τα δέχεται, και είναι πάθη του αυτού πράγματος. Τοιαύτα είναι λ. χ. υγιεία και νόσος , κάλλος και ασχημία, δύναμις και αδυναμία, όρασις και τυφλότης , ακοή και κωφότης.

5. Προσέτι και εκ των ακολούθων είναι φανερόν (ότι είναι εναντία ο ύπνος και η εγρήγορσις)· δήλα δη διά του αυτού μέσου δια του οποίου αναγνωρίζομεν τον γρηγορούντα (έξυπνον), διά του αυτού αναγνωρίζομεν και τον κοιμώμενον· διότι εκείνον όστις αισθάνεται, νομίζομεν ότι γρηγορεί, και νομίζομεν ότι πας γρηγορών αισθάνεται ή τι εκ των συμβαινόντων έξω , ή τινάς εκ των κινήσεων, αι οποίαι γίνονται εντός αυτού. Αν λοιπόν η εγρήγορσις συνίσταται εις ουδέν άλλο παρά εις την αίσθησιv, φανερόν είναι, ότι δι' εκείνου δι' ου αισθάνονται τα ζώα, γρηγορούσι τα γρηγορούντα και κοιμώνται τα κοιμώμενα.


6. Επειδή δε η αίσθησις δεν ανήκει εις την ψυχήν μόνον, ούτε εις το σώμα μόνον, διότι η ενέργεια ανήκει εις τούτο, εις το οποίον ανήκει η δύναμις, η δε λεγομένη αίσθησις, ως ενέργεια, είναι μία κίνησις της ψυχής διά του σώματος (διδομένη εις αυτήν), είναι, φανερόν ότι το πάθος τούτο (η αίσθησις) δεν είναι ίδιον της ψυχής μόνης, και ότι άψυχον σώμα δεν είναι δυνατόν να αισθάνηται.


Επειδή δε προσδιωρίσαμεν πρότερον εις άλλα συγγράμματα, περί των λεγομένων μερών της ψυχής, και ότι το θρεπτικόν δύναται να υπάρχη χωριστά από τα άλλα μέρη εις τα έχοντα ζωήν, κανέν όμως από τα άλλα δεν δύναται να υπάρχη άνευ τούτου, είναι φανερόν, ότι όσα εκ των ζώντων έχουσιν αύξησιν μόνον και φθίσιν, ταύτα ούτε ύπνον ούτε εγρήγορσιν έχουσιν. Τοιαύτα δ' είναι τα φυτά· διότι τα φυτά δεν έχουσι το αισθητικόν όργανον7, είτε χωριστόν από του θρεπτικού είτε μη χωριστόν διότι κατά την δύναμιν και κατά τον τρόπον του είναι τα όργανα ταύτα είναι χωριστά.


7. Ομοίως δε είναι φανερόν και ότι ουδέν ζώον υπάρχει, όπερ πάντοτε γρηγορεί ή πάντοτε κοιμάται, αλλά και τα δύο ταύτα πάθη υπάρχουσιν εις τα αυτά ζώα ομού. Διότι αν υπάρχη ζώον έχον αίσθησιν, τούτο δεν είναι δυνατόν να μη κοιμάται και να μη γρηγορή, διότι και τα δύο ταύτα πάθη ανήκουσιν εις την αίσθησιν του πρώτου αισθητικού. Δεν είναι δε δυνατόν ούτε το εν μόνον εκ τούτων να υπάρχη πάντοτε εις το αυτό ζώον, ήτοι γένος τι ζώων να κοιμάται πάντοτε ή πάντοτε να γρηγορή.


8. Διότι όσα όργανα εκτελούσι λειτουργίαν φυσικώς, όταν υπερβώσι τον χρόνον καθ' όν δύνανται να επιτελώσι αυτήν, αναγκαίως αδυνατούσιν, όπως τα όμματα βλέποντα ούτω παύουσι πλέον να βλέπωσι. Το αυτό πάσχει και η χειρ και παν άλλο όργανον, όπερ εκτελεί έργον τι.Εάν λοιπόν όργανον τι έχον έργον το αισθάνεσθαι υπερβή τον χρόνον καθ' ον δύναται να αισθάνηται συνεχώς, θα αδυνατήση και δεν θα αισθάνηται πλέον. Ώστε, αν η εγρήγορσις ορίζεται διά τούτου, διά της απαλλαγής της αισθήσεως από καταστάσεως αδυναμίας, και αν πρέπη πάντοτε το εν μόνον εκ των εναντίων να είναι παρόν, το δε έτερον απόν, και αν η εγρήγορσις είναι το εναντίον του ύπνου και αν το εν ή το άλλο αυτών πρέπη να ευρίσκηται εις παν ζώον, τότε είναι αναγκαίος ο ύπνος.9. Λοιπόν, αν ο ύπνος είναι τοιούτον πάθος, τουτέστιν αδυναμία δι' υπερβολήν εγρηγόρσεως, η υπερβολή δε της εγρηγόρσεως είναι άλλοτε μεν νοσηρά, άλλοτε δε συμβαίνει άνευ νόσου (ούτως ώστε και η αδυναμία και η παύσις αυτής θα γίνεται καθ' όμοιον τρόπον), αναγκαίον είναι να δύναται να κοιμάται παν το εγρηγορός. Διότι είναι αδύνατον να ενεργή πάντοτε. Ομοίως δε ουδέν δύναται να κοιμάται πάντοτε, διότι ο ύπνος είναι πάθος της αισθητικής δυνάμεως, όπερ είναι τρόπον τινά δέσμευσις αυτής και ακινησία. Επομένως παν ον, το οποίον κοιμάται, ανάγκη να έχη το αισθητικόν μέρος (όργανον), αισθητικόν δε είναι το δυνάμενον να αισθάνηται ενεργώς.Να ενεργή τις όμως διά της αισθήσεως εν κυριολεκτική και στενή σημασία και συγχρόνως να κοιμάται είναι αδύνατον, και διά τούτο πας ύπνος είναι κατάστασις εξ ης αναγκαίως είναι δυνατή έγερσις (εγρήγορσις]10. Πάντα λοιπόν τα άλλα ζώα είναι φανερόν ότι έχουσι το πάθος τούτo (τον ύπνον), και τα ζώντα εις το ύδωρ, και τα πτηνά και τα χερσαία. Διότι και πάντα τα γένη των ιχθύων και τα μαλάκια παρετηρήθησαν ότι κοιμώνται και πάντα τα άλλα, όσα έχουσιν οφθαλμούς· διότι είναι φανερόν ότι και τα σκληρόφθαλμα, και τα έντομα κοιμώνται. Πάντα όμως τα τοιαύτα έχουσιν ολίγον ύπνον. Διό και μερικά δύνανται πολλάκις να μας διαφύγωσι την αντίληψιν αν κοιμώνται ή όχι.


Τα δε οστρακόδερμα κατά τας γενομένας παρατηρήσεις δεν απεδείχθη ακόμη αν κοιμώνται. Εάν όμως είναι πειστική η δοθείσα υφ' ημών εξήγησις, τότε θα πεισθή τις, ότι ο ύπνος είναι και εις την τάξιν ταύτην. Ότι λοιπόν πάντα τα ζώα έχουσι την δύναμιν του ύπνου, είναι φανερόν εκ των ειρημένων. Διότι το ζώον έχει κύριον χαρακτηριστικόν το να έχη αίσθησιν, ωρίσαμεν δε ότι ο ύπνος είναι τρόπον τινά η ακινησία και η δέσμευσις της αισθήσεως, η δε εγρήγορσις είναι η απαλλαγή και ελευθέρωσις αυτής.
Αλλ' ουδέν των φυτών δύναται να έχη τι των παθών τούτων· διότι άνευ αισθήσεως δεν υπάρχει ούτε ύπνος ούτε εγρήγορσις, όσα δε έχουσιν αίσθησιν, ταύτα και λυπούννται και χαίρουσι, όσα δε έχουσι χαράν και λύπην, έχουσι και επιθυμίαν. Αλλά τα φυτά δεν έχουσι κανέν εκ τούτων.
Απόδειξις δε τούτου είναι ότι και η θρεπτική δύναμις εκτελεί την λειτουργίαν της καλύτερα κατά τον ύπνον παρά κατά την εγρήγορσιν16. Διότι τότε, ήτοι όταν κοιμώνται τα ζώα, τρέφονται περισσότερον και αυξάνονται, όπερ δεικνύει ότι ουδεμίαν έχουσι χρείαν της αισθήσεως διά τα δύο ταύτα.

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009

Ενέργεια =Πληροφορία = Συνείδηση,

Αν όπως λέει η επιστήμη της κβαντικής φυσικής
Ενέργεια =Πληροφορία = Συνείδηση,
τότε ο κόσμος εμφανίζεται σαν κόσμος των πιθανοτήτων.
Ο κόσμος εκπορεύεται από τη συνείδησή μας.
Στόν κόσμο των ονείρων μας , οι πιθανότητες εμφανίζουν μια μη λογική συνάρτηση γιατί δεν είναι επιλεγμένες μέσα από το όλο, αλλά ασύνδετες προτάσεις πού συνδέουν την μια πιθανότητα με την άλλη. Όνειρα που είναι πιο ξεκάθαρα και «λογικά», αν είναι άσχημα, προέρχονται από αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις της ημέρας. Από φόβους δικούς μας. Αυτά τα όνειρα μην τα αφήνεται να σας επιβληθούν . Αλλάξτε τα. Γιατί η συνείδηση που στέλνετε σαν πληροφορία μαθηματικού τύπου, την ενέργεια στο μορφογενετικό πεδίο την μετατρέπει σε μορφική δομημένη πραγματικότητα. Επεξεργασθείτε και απορρίψτε δια της λογικής τα αρνητικά όνειρα για να «μην βγουν».
Αντιθέτως τα καλά , αισιόδοξα όνειρα, διατηρείστε τα και κρατήστε τα συναισθήματα χαράς που νοιώσατε για να πραγματοποιηθούν.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΟΙΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ;


Κάθε βράδυ, στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας, πέφτουμε στο κρεβάτι εξαντλημένοι για να βυθιστούμε στο αναζωογονητικό βασίλειο του ύπνου και των ονείρων. Αναζωογονητικό; Οχι πάντα. Συχνά, την όντως αναζωογονητική και χαλαρωτική λειτουργία του ύπνου ανατρέπει η εισβολή του εφιάλτη, των «κακών ονείρων» τα οποία προκαλούν έντονο άγχος ή και πανικό στα θύματά τους. Κάποτε πιστεύαμε ότι αυτοί οι απρόσκλητοι νυχτερινοί εισβολείς ήταν θεόπεμπτοι κομιστές μηνυμάτων ή προειδοποιήσεων για το μέλλον του ονειρευόμενου.
Στην πιο πεζή και ατομικιστική εποχή μας, αντίθετα, ερμηνεύονται ως εκδηλώσεις των ασυνείδητων φόβων και των απωθημένων τραυματικών εμπειριών που βιώσαμε κατά την παιδική μας ηλικία (ψυχαναλυτική ερμηνεία).

Σήμερα, όσοι θεωρούν ότι η προσφυγή στο ατομικό ή συλλογικό ασυνείδητο αποτελεί ανεπαρκή εξήγηση της προέλευσης και της επίδρασης των εφιαλτικών ονείρων στη ζωή μας, μπορούν να αναζητήσουν κάποιες πιο αντικειμενικές εξηγήσεις στις εντυπωσιακές έρευνες των σύγχρονων νευροεπιστημών και, μέσα από αυτές, τη «θεραπεία» για τις τακτικές επισκέψεις του εφιάλτη
Σύμφωνα με την αρχαιοελληνική μυθολογική σκέψη, ο Υπνος και τα αδέλφια του τα Ονειρα ήταν παιδιά της θεάς Νυκτός.

Προσωποποιώντας τις βασικές λειτουργίες του ύπνου και των ονείρων με αυτό το σκοτεινό γένος, η μυθολογική σκέψη μάς υπενθυμίζει όχι μόνο την ερεβώδη προέλευση αλλά και την εγγενή αδιαφάνεια αυτών των φαινομένων. Ισως γι' αυτό χρειάστηκαν πάνω από 2.500 χρόνια για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τις πρώτες εύλογες μη μυθολογικές εξηγήσεις σχετικά με τη φυσιολογία του ύπνου και τη λειτουργία των ονείρων.

Πράγματι, μόνο κατά τα μέσα του εικοστού αιώνα, χάρη στις πρωτοποριακές έρευνες των Aserinski και Kleitman στις ΗΠΑ, ανακαλύψαμε ότι ο καθημερινός κύκλος «ύπνου-εγρήγορσης» δεν αποτελείται από δύο σαφώς διαχωρισμένες φάσεις -κάποιος μπορεί να είναι είτε ξύπνιος είτε κοιμισμένος- αλλά από τουλάχιστον τρεις: ξύπνιος, βαθιά κοιμισμένος και ονειρευόμενος.

Επομένως, τα όνειρα αποτελούν την τρίτη ξεχωριστή κατάσταση της νοητικής μας ζωής.

Μια ιδιαίτερη κατάσταση με τις δικές της λειτουργίες, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται η ενεργοποίηση συγκεκριμένων εγκεφαλικών δομών.

Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν το ένα τρίτο της ζωής τους κοιμώμενοι, ενώ περίπου το ένα τέταρτο του ύπνου συνοδεύεται από όνειρα. Είναι λοιπόν σαφές ότι τόσο ο ύπνος γενικά όσο και τα όνειρα ειδικότερα αποτελούν έναν ασφαλή δείκτη της καλής βιο-ψυχολογικής μας υγείας.

Η πύλη των ονείρων .

Το ότι περνάμε το ένα τρίτο της ζωής μας κοιμώμενοι προφανώς αποδεικνύει ότι ο «ύπνος» είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του οργανισμού μας. Πώς, όμως, πραγματοποιείται αυτή η λειτουργία και πώς σχετίζεται με τα όνειρα;

Ο κύκλος ύπνου-αφύπνισης καθοδηγείται από ένα βιολογικό ρολόι, ένα κιρκάδιο στοιχείο, δηλαδή μια ρυθμιστική δομή κρυμμένη στα βάθη του εγκεφάλου, για την ακρίβεια στον υπερχιασματικό πυρήνα του υποθαλάμου. Η δομή αυτή συγχρονίζεται από τις ακτίνες του φωτός και υποδεικνύει στον οργανισμό μας πότε θα πρέπει να κοιμηθεί και πότε να ξυπνήσει.

Ακούγεται αρκετά απλό και μηχανικό, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια εξαιρετικά πολύπλοκη διεργασία που επηρεάζεται και από άλλες μεταβλητές: ψυχολογική διάθεση, κούραση, κοινωνικές ανάγκες, κατανάλωση διεγερτικών ουσιών (π.χ. καφές).

Ας δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλό μας όταν το βράδυ ξαπλώνουμε να κοιμηθούμε. Το σώμα μας αρχίζει να χαλαρώνει, ο εγκέφαλός μας εισέρχεται σταδιακά στο πρώτο στάδιο του ορθόδοξου ύπνου ή, όπως αποκαλείται, ύπνος όχι REM (Non REM). Πρόκειται για μια μεταβατική κατάσταση κατά την οποία τα εγκεφαλικά μας κύματα αποκτούν μεγαλύτερο εύρος και γίνονται πιο αργοκίνητα (Φάση 1). Παράλληλα με τη μυϊκή χαλάρωση, την πτώση της θερμοκρασίας και τη μείωση του καρδιακού ρυθμού, σε αυτό το δεύτερο στάδιο, που διαρκεί περισσότερο, η συχνότητα των εγκεφαλικών κυμάτων μειώνεται ενώ σε αυτά παρεμβάλλονται σύντομα και παράξενα εγκεφαλικά κύματα υψηλότερης συχνότητας (Φάση 2). Κάνουν την εμφάνισή τους ακόμη πιο αργοκίνητα κύματα ακόμη μεγαλύτερου εύρους: ο βαθύς ύπνος έχει μόλις αρχίσει (Φάση 3). Η φάση 4 που ακολουθεί αποτελεί συνέχεια της Φάσης 3. Καταγράφονται μόνο πολύ αργά εγκεφαλικά κύματα, όλες οι αναζωογονητικές λειτουργίες του ύπνου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη (Φάση 4). Και τα όνειρα πότε τα βλέπουμε; Αυτά δεν εμφανίζονται σε κανένα από τα προηγούμενα τέσσερα στάδια του βαθέος ύπνου. Τα όνειρα κάνουν την εμφάνισή τους αποκλειστικά στην επόμενη Φάση 5 που ακολουθεί τις προηγούμενες.

Πρόκειται για τη λεγόμενη φάση REM του «παράδοξου ύπνου». Ο ύπνος σε αυτή τη φάση ονομάζεται «παράδοξος» επειδή ένας εγκέφαλος σε σχεδόν πλήρη εγρήγορση συνοδεύει ένα βαθιά κοιμισμένο σώμα (Φάση 5). Ξαφνικά τα αργά κύματα εξαφανίζονται. Μια έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα συνοδεύει την πλήρη μυϊκή ατονία: η δημιουργία των ασύνδετων μεταξύ τους ονειρικών σκηνών έχει αρχίσει. Τυπικό χαρακτηριστικό αυτής της φάσης REM ή παράδοξου ύπνου είναι οι γρήγορες κινήσεις των ματιών, εξ ου και το ακρωνύμιο REM (Rapid Eye Movements).

Και ενώ οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν σε επίπεδο νευρωνικών ομάδων τις ονειρικές σκηνές που βλέπουμε στον ύπνο μας, έχουν, ωστόσο, μια αρκετά σαφή εικόνα των ευρύτερων εγκεφαλικών δομών που ενεργοποιούνται όταν ονειρευόμαστε. Ισως ακούγεται ελάχιστα ποιητικό, η εμφάνιση των πιο ωραίων ή εφιαλτικών μας ονείρων να προϋποθέτει την επιλεκτική ενεργοποίηση-απενεργοποίηση συγκεκριμένων εγκεφαλικών δομών. Ολα όμως δείχνουν ότι ο εγκέφαλος είναι η μοναδική «πύλη» ή ακριβέστερα η μηχανή των ονείρων!

Οταν ο τρόμος εισβάλλει στη νυχτερινή μας ζωή .

Η συστηματική έρευνα της «ονειρογόνου» φάσης REM στους ανθρώπους έδειξε ότι αυτή εμφανίζεται ήδη από την εμβρυϊκή ηλικία, ενώ στα νεογέννητα και τα βρέφη καταλαμβάνει το 80% του συνολικού χρόνου που κοιμούνται!

Οσο μεγαλώνουμε, η πλούσια σε όνειρα φάση REM στη διάρκεια του ύπνου μειώνεται σταδιακά: από τις 8 ώρες που διαρκεί στα νεογέννητα περιορίζεται στα 60-90 λεπτά στους ενήλικες.

Ισως γι' αυτό τα άτομα που ενοχλούνται συχνότερα από εφιαλτικά όνειρα είναι τα μικρά παιδιά και οι έφηβοι. Πράγματι, περίπου το 70% των παιδιών παραπονιούνται για τις άκρως ανησυχαστικές ή και τρομακτικές νυχτερινές επισκέψεις των απειλητικών «φαντασμάτων». Αλλά και μεταξύ των ενηλίκων δεν είναι λίγοι αυτοί που παραδέχονται ότι εξαιτίας των εφιαλτικών ονείρων χάνουν συχνά τον ύπνο τους (περίπου το 5-6 %). Στις περισσότερες περιπτώσεις πρωταγωνιστές στους νυχτερινούς εφιάλτες είναι γήινα και όχι απόκοσμα πλάσματα.

Οπως διαπιστώθηκε πρόσφατα από σχετικές έρευνες, ακόμη και στα πιο εφιαλτικά όνειρα των παιδιών και των νέων συνήθως η απειλή έχει τη μορφή συνηθισμένων ανθρώπινων πλασμάτων και μόνο σπάνια εμφανίζονται πλάσματα της φαντασίας, όπως π.χ. μάγισσες ή τέρατα. Υπό αυτή την έννοια, οι εφιάλτες μας είναι τόσο τρομακτικοί επειδή, κατά κανόνα, μας φαίνονται απολύτως ρεαλιστικοί! Οι εφιάλτες μας συνδέονται πάντα με την ονειρογόνο φάση REM και γι' αυτό θυμόμαστε λεπτομερώς, ακόμη και μετά από αρκετά χρόνια, ό,τι είδαμε ή αισθανθήκαμε στη διάρκεια ενός τρομακτικού ονείρου.

Πώς όμως μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς τέτοια επίμονα εφιαλτικά όνειρα; Αυτό που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει είναι να απωθήσει το τρομαχτικό όνειρο. Οπως συμβαίνει και με όλες τις άλλες ανθρώπινες φοβίες -π.χ. αραχνοφοβία, κυνοφοβία κ.ο.κ.- το να μην αναγνωρίζει κανείς αυτόν τον στοιχειώδη κανόνα έχει πάντα δραματικές συνέπειες: διαιωνίζει και ενισχύει τα αυτοκαταστροφικά αισθήματα φόβου και τρόμου. Βέβαια, όταν το υποκείμενο των ονείρων βρίσκεται αντιμέτωπο με τους νυχτερινούς εφιάλτες του παρακάμπτει συνήθως τους φόβους του με την απλοϊκή αλλά καθησυχαστική σκέψη ότι «πρόκειται μόνο για ένα όνειρο». Η πλειονότητα των εφήβων, οι τρεις στους τέσσερις σύμφωνα με σχετικές έρευνες, παραδέχτηκαν ότι η «στρατηγική» τους για την αντιμετώπιση των εφιαλτών ήταν να τους λησμονούν το ταχύτερο δυνατόν. Με άλλα λόγια, συνήθως δραπετεύουν από τους φόβους τους χωρίς να δοκιμάσουν να τους αντιμετωπίσουν ή να τους κατανοήσουν. Για τα περισσότερα άτομα το να έχουν συχνά εφιαλτικά όνειρα φαίνεται απολύτως φυσικό! Μολονότι στα ενήλικα κυρίως άτομα αυτό έχει σημαντικές συνέπειες στη ζωή και την εργασία τους, στα μικρότερα παιδιά η συχνή άρνησή τους να πάνε για ύπνο μπορεί να σχετίζεται με τον φόβο των εφιαλτών.

Όποιος όμως, ανεξαρτήτως ηλικίας, υποφέρει από συχνούς εφιάλτες (πάνω από έναν την εβδομάδα) οφείλει οπωσδήποτε να το αντιμετωπίσει. Μια πρώτη αρκετά απλή μέθοδος είναι αυτή που επινόησε ο Barry Krakov, Αμερικανός ερευνητής που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού. Αυτή η μέθοδος «θεραπείας μέσω φαντασιακής ανάκλησης» (imagery rehearsal therapy), συνίσταται σε μια σειρά από διαδοχικά βήματα.

Βήμα πρώτο, το θύμα των συχνών εφιαλτών ανακαλεί στο νου του όλες τις λεπτομέρειες του τρομακτικού ονείρου και τις αποθηκεύει στη μνήμη του: αναβιώνει, ζωγραφίζει και καταγράφει, αν μπορεί, ή διηγείται στους γονείς του την τρομακτική εμπειρία του.

Κατά το δεύτερο βήμα πρέπει να επινοήσει μια διαφορετική κατάληξη του εφιάλτη, η οποία πρέπει να έχει για τον ίδιο «ευτυχές τέλος».

Το τρίτο βήμα είναι να επεξεργαστεί στρατηγικές υπέρβασης του φόβου. Επί δύο εβδομάδες θα πρέπει κάθε μέρα για περίπου είκοσι λεπτά να «προβάλλει» μέσα του συνειδητά και με κάθε λεπτομέρεια το τροποποιημένο σενάριο με το ευτυχές τέλος.

Αυτό, με κάποιο «μαγικό»τρόπο, επηρεάζει και μεταμορφώνει τους εφιάλτες που βλέπει τη νύχτα: σταδιακά γίνονται λιγότερο απειλητικοί με θετικά αποτελέσματα στη νυχτερινή ανάπαυση του ατόμου.

Απ' ό,τι φαίνεται η τεχνική αυτή, του τύπου «κάν' το μόνος σου», έχει συχνά πολύ ευεργετικά αποτελέσματα, αν όμως οι εφιάλτες σας επιμένουν να σας επισκέπτονται συχνά και να σας τρομοκρατούν, τότε καλό θα ήταν να επισκεφθείτε κάποιον ειδικό ψυχοθεραπευτή.

Οι ταινίες τρόμου και τα βίαια βιντεοπαιχνίδια προκαλούν εφιάλτες;Κάποτε οι συμπαθείς και ανήσυχες μαμάδες έλεγαν στα παιδιά τους:
«Μη δεις αυτή την ταινία γιατί θα σου προκαλέσει εφιάλτες».

Σήμερα, η κατάσταση είναι πολύ πιο ανεξέλεγκτη, όχι μόνο γιατί οι ταινίες τρόμου προβάλλονται συχνά από την τηλεόραση σε ώρες υψηλής ακροαματικότητας, αλλά κυρίως επειδή κάποια εξαιρετικά βίαια βιντεοπαιχνίδια γοητεύουν το φαντασιακό των περισσότερων παιδιών. Φαινομενικά «αθώα παιχνίδια», που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον ψυχικό κόσμο των παιδιών, δεν υπόκεινται στον έλεγχο των γονιών.
Ατελείωτες σελίδες έχουν γραφτεί γύρω από αυτό το νέο κοινωνικό φαινόμενο.

Και το δυστύχημα είναι ότι ακόμη και μεταξύ των ειδικών που το μελετούν από χρόνια δεν υπάρχει ομοφωνία για το κατά πόσο αυτές οι βίαιες ταινίες ή τα παιχνίδια επηρεάζουν την ομαλή ψυχική ανάπτυξη των παιδιών, και κατά συνέπεια για το αν τους προκαλούν νυχτερινούς εφιάλτες. Πλήθος ερευνών υποδεικνύουν ότι τα περισσότερα παιδιά που εκτίθενται καθημερινά επί αρκετές ώρες στη βία της μικρής οθόνης της τηλεόρασης ή του υπολογιστή κοιμούνται λιγότερο ή χειρότερα, ενώ συχνά τρομοκρατούνται από βίαια όνειρα. Η εμπειρική αυτή διαπίστωση δεν αποτελεί ωστόσο και αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι για τον ταραγμένο ύπνο των παιδιών ευθύνονται αποκλειστικά αυτές οι ταινίες ή τα βιντεοπαιχνίδια. Σημαντική ή και μεγαλύτερη ευθύνη μπορεί να έχει π.χ. η οικογενειακή βία και ανισορροπία που βιώνουν στο σπίτι. Μια πρόσφατη διάσημη έρευνα του David Foulkes, στο Πανεπιστήμιο Georgia Mental Health Institute της Ατλάντα, φαίνεται να ενισχύει τις παραπάνω επιφυλάξεις σχετικά με την πραγματική επιρροή των βίαιων ταινιών στα παιδιά. Πράγματι, αυτός ο ερευνητής έδειξε σε μια μεγάλη ομάδα παιδιών εναλλάξ μια ιδιαίτερα βίαιη ταινία γουέστερν και μια εντελώς αθώα ταινία. Διαπίστωσε έτσι ότι οι σκηνές βίας του φιλμ γουέστερν δεν επηρέαζαν καθόλου τα όνειρα των παιδιών που συμμετείχαν. Ανάλογα πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί και στην Ευρώπη με τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Ας κλείσουμε τέλος με ένα παράδοξο που προέκυψε από κάποιες ευρωπαϊκές έρευνες: οι βίαιες ταινίες και τα τρομαχτικά βιντεοπαιχνίδια γεννούν λιγότερους εφιάλτες στον ύπνο των παιδιών απ' ό,τι η ανάγνωση ενός καλογραμμένου τρομαχτικού βιβλίου!

Αναρτήθηκε από Cocktail News
Πηγή: Ελευθεροτυπία

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009

Εγκεφαλικές δονήσεις «Αλφα»


Οι συχνότητες των εγκεφαλικών κυμάτων σχετίζονται με την ψυχολογική αλλά και με την φυσιολογική πλευρά μιας οποιασδήποτε δραστηριότητας κάνουμε , και μπορούν αυτές να διαχωριστούν σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων.

Αυτές είναι η Βήτα, η Άλφα, η Θήτα και η Δέλτα.
Τα εγκεφαλικά κύματα στην περιοχή Βήτα έχουν τις υψηλότερες συχνότητες (15 έως 30 ΗΖ) και αναπτύσσονται ευρύτατα όταν μία φυσική δραστηριότητα του ανθρώπου βρίσκεται σε ένταση ή ταραχή ή άγχος και χωρίς βέβαια να συγκεντρώνεται σε αυτή την δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν τα κύματα της περιοχής Βήτα επηρεάζουν την έκβαση μίας κατάστασης, καθώς εμφανίζονται με την μορφή των ακραίων συναισθημάτων που αναφέραμε.
Η επόμενη συχνότητα, Άλφα, των εγκεφαλικών κυμάτων (7 έως 15 ΗΖ), υποδηλώνει μία κατάσταση αφύπνισης μεν, αλλά με μία φυσική χαλάρωση. Αυτή είναι η ιδανική κατάσταση, για την εισαγωγή στο «κομπιούτερ» που λέγεται εγκέφαλος, των πληροφοριών που εμείς θέλουμε. Σε αυτό το επίπεδο της συχνότητας των Άλφα είναι το ιδανικό επίπεδο που μπορούμε να εισάγουμε με απόλυτη επιτυχία σημαντικά στοιχεία για οτιδήποτε θέλουμε . Είναι επίσης ένα εσωτερικό συνειδητό επίπεδο, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της σκέψης.
Κατόπιν ακολουθεί το κατώτερο επίπεδο συχνοτήτων των εγκεφαλικών κυμάτων με τη Θήτα (3 έως 7 ΗΖ) και Δέλτα (1 έως 3 ΗΖ). Η δραστηριότητα στο επίπεδο Θήτα, υποδηλώνει τη χρήση της μνήμης και του οραματισμού.
Στη Δέλτα, τα εγκεφαλικά κύματα, αναπτύσσονται κατά την διάρκεια του ύπνου και της βαθιάς χαλάρωσης. Σε μια κατάσταση ύπνωσης είναι εκείνο το επίπεδο που δραστηριοποιείται πλέον το ασυνείδητο.
Ο εγκέφαλός μας λοιπόν δονείται και παράγει κύματα. Όταν είμαστε στην συνηθισμένη κατάσταση εγρήγορσης, δηλαδή ξύπνιοι, τότε δονείται σε συχνότητες ανάμεσα σε 14 έως 20 hz. Όταν είμαστε σε ένταση μπορεί να ξεπερνά τα 20 hz. Είναι το επίπεδο Βήτα.

Όταν κοιμόμαστε όμως η συχνότητα πέφτει κάτω από τα 7 hz. Είναι το επίπεδο Θήτα.
Ίσως θα έχετε προσέξει ότι συχνά μόλις ανοίγουμε τα μάτια μας, πριν ξυπνήσουμε καλά - καλά, έχουμε φύγει από τον ύπνο, αλλά ο νους μας δεν λειτουργεί όπως όταν είμαστε σε σχετική εγρήγορση. Εκεί στο μεταίχμιο ύπνου - ξύπνιου ο νους μας, δονείται σε συχνότητα 7 έως 14 hz. Αυτή η συχνότητα ονομάζεται “Άλφα”.

Η ονομασία προέρχεται από ιατρικούς κύκλους.

Σε αυτή την συχνότητα το σώμα και ο νους βρίσκονται σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης. Παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι που εξασκούν κάποια μορφή διαλογισμού (όχι όλοι) όταν διαλογίζονται, ο νους τους δονείται στην συχνότητα Άλφα. (θα το συναντήσετε και σαν επίπεδο Άλφα).
Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την συχνότητα η νοητική μας δραστηριότητα μεταβάλλεται. Ενεργοποιείται εντονότερα το δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου μας. Σε αυτό φαίνεται να εδράζονται οι “συνθετικές” λειτουργίες ενώ το δεξί μας στεγάζει κυρίως τις “αναλυτικές”.Τι εννοούμε αναλυτικές και τι συνθετικές. Με τις αναλυτικές λειτουργίες ο νους χρησιμοποιεί το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων, για να συνθέσει μια εικόνα, ενώ με τις συνθετικές από ένα μικρό σχετικά σύνολο πληροφοριών, συνάγονται συμπεράσματα για το όλον. Για παράδειγμα η ποίηση γίνεται αντιληπτή κυρίως με την βοήθεια του δεξιού ημισφαιρίου, ενώ το αριστερό προτιμά τον πεζό λόγο (η γλώσσα γενικότερα πάει αριστερά).
Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις ιδιότητες του δεξιού ημισφαιρίου με κατάλληλες νοητικές ασκήσεις. Την κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης, στο επίπεδο άλφα, πολλοί την ονομάζουν διαλογισμό και μάλιστα ενεργητικό διαλογισμό.
Όταν είμαστε σε βαθιά χαλάρωση, στο επίπεδο άλφα, η κριτική μας ικανότητα υπολειτουργεί. Στην κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης, οι σκέψεις αραιώνουν. Για κάποια μικρά ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σταματούν. Τον περισσότερο χρόνο ο νους μας κατακλύζεται από σκέψεις. Οι σκέψεις οργανωμένες σε αλυσίδες ανασύρονται από την μνήμη και παρελαύνουν χωρίς να τις ελέγχουμε και πολύ. Στο επίπεδο άλφα, οι αλυσίδες λιγοστεύουν, μερικές “σπάνε”, δηλαδή δεν ακολουθούν τους συνηθισμένους δρόμους.Μοιάζει σαν η μνήμη να υπολειτουργεί, αν και η στοχευόμενη αναζήτηση στη μνήμη, αναδρομή, βελτιώνεται. Όταν βρισκόμαστε στο επίπεδο άλφα, αυξάνεται η κατανόησή μας. Μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα κάτι που μας ενδιαφέρει.
Ακούγεται περίεργο, είμαστε συνηθισμένοι να συνδέουμε την λέξη καταλαβαίνω με την λέξη κρίνω, σκέπτομαι, θυμάμαι, έχω άποψη... Όμως αν ασκηθείτε και προσέξετε, θα δείτε ότι η κατανόηση συχνά προηγείται, μετά έρχονται οι σκέψεις να μεταφράσουν με λέξεις την εικόνα σε γνώση, να την συγκρίνουν και να ληφθούν αποφάσεις. Ίσως με αυτό να σχετίζεται και η φήμη ότι, πολλές ανακαλύψεις ήρθαν στον νου του εφευρέτη στον ύπνο του ή την ώρα που ξύπναγε. Ας αντικαταστήσουμε την κατανόηση με την λέξη διαίσθηση. Δεν είναι και τόσο μεγάλο λάθος. Οι περισσότερες από τις «διαισθητικές πληροφορίες» έρχονται στο επίπεδο άλφα και αποτελούν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας περιορισμένων πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων με ανεπαίσθητο τρόπο.

Πώς γίνετε τώρα νά συνδέσουμε τά κύματα Άλφα μέ τήν επιρροή τών ονείρων.

Γιά το θέμα αυτό θά τά ξαναπούμε.

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009

Περί ονείρων.


Κάθε τι που υπάρχει στη γη και ιδιαίτερα ο άνθρωπος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά συμπυκνωμένες δυνάμεις ενέργειας, που βεβαιούνται με την ανακάλυψη της ραδιενέργειας, της πυρηνικής φυσικής του πρωτονίου του ηλεκτρονίου που ανέτρεψαν την υλιστική θεωρία η οποία σήμερα δεν θεωρείται απόλυτη αλλά είναι ταυτόσημη με την δύναμη και την ενέργεια διότι η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια αλλά και η ενέργεια σε ύλη.

Εξετάζοντας λοιπόν τον άνθρωπο έτσι και ιδιαιτέρως τις ενέργειες του εγκεφάλου του, παρατηρούμε ότι τα κύτταρα τούτου , περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και κύτταρα μνήμης αλλά και κύτταρα κρίσης.

Τα κύτταρα αυτά κατά τον ύπνο δεν συνεργάζονται μεταξύ τους, όπως συμβαίνει στους γρηγορούντες αλλά λειτουργούν ελεύθερα και αυθόρμητα,

Έτσι το ΕΓΩ διασπάται ώστε ο κοιμούμενος δρα υπό πολλαπλή προσωπικότητα, ερωτά δε και απαντά εις εαυτόν ή αξιώνει να κάνει κάτι όσο αδύνατο και αν είναι αυτό.

Και αυτό πολλές φορές τυχαίνει να συντελείται.Τέτοιες διασπάσεις του ΕΓΩ παρατηρούνται και επί παραφρόνων. Πολλοί που νομίζουν ότι είναι ο Ναπολέων κατά τα λοιπά ορθολογίζονται!

Οι κατά τον ύπνο παραστάσεις εμφανίζονται. χωρίς τη λογική είναι κατ’ ανάγκη αποτέλεσμα οργανικών, ψυχικών καταστάσεων επιδρώντων πότε επί της μνήμης και πότε επί του υποσυνειδήτου.

Γι’ αυτούς τους λόγους παρατηρούνται παραλογισμοί, παράδοξα, ασύμβατα, ακόμη δε και τραγικά. Εδώ το υποσυνείδητο ή αν θέλετε η ψυχή έχει κάποια θέση ή δράση ανεξάρτητα από τα κύτταρα αλλά τούτο προϋποθέτει ιδιαιτέρα φυσιολογική υπόσταση του ατόμου όπως πχ. επί υστεροπαθών, μέντιουμ, που ευκόλως δέχονται επιβολή, έμμονο ιδέα ή ενόραση. Τέτοιες υπήρξαν οι εκάστοτε Πυθίες των διαφόρων μαντείων της αρχαιότητας. Αυτές, αναγκαίως παρθένες κατέπνιξαν το σεξουαλικό τους στοιχείο και έτσι έγιναν πολύ ευπαθείς σε τηλεπαθητικά φαινόμενα.

Εκείνος ο οποίος διακόρευε την παρθένα πυθία τιμωρίταν με θάνατον αυτή δε απεβάλλονταν από το ναό. -Οι ιερείς ήταν ικανότατοι διπλωμάτες.-

Τα όνειρα διακρίνονται από τα παράγωγα τους και ανήκουν σε μία από τις έξι κατηγορίες:

1. Όνειρα εξωτερικής επιδράσεως

2. >> εσωτερικής

3. >> Ψυχαναλυτικής

4. >> Υποβολής

5. >> Τηλεπάθειας

6. >> Ατομικά

Τα υπ’ αριθμόν 1) οφείλονται σε εξωτερικά γεγονότα όπως φόβοι, ταραχές και γενικά εκείνα όσα γεννήθηκαν υπό το κράτος εξωτερικών συνθηκών σε ξύπνια κατάσταση και εμφανίσθηκαν με ζωηρή αίσθηση στον ύπνο απάνω.

Τα υπ’ αρ. 2) οφείλονται σε εσωτερικά αίτια επιδρόντα μηχανικά στην καρδιά και διά της κυκλοφορίας επί των εγκεφαλικών κυττάρων τα οποία ηλεκτρικά φορτίζονται Παραδείγματα τέτοια είναι πολυφαγία, πείνα, δίψα, αντικανονική κατάκλιση στην οποία οφείλεται και ο εφιάλτης.Πολλοί ίσως να έχουνε ακούσει τη λαϊκή παροιμία < ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται >

Τα υπ’ αρθ.3) ερευνώνται βάση της ψυχαναλυτικής του Φρόιντ και. είναι όνειρα που οφείλονται σε ανεκπλήρωτους πόθους κυρίως δε σεξουαλικούς.

4) Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν άτομα υστερικά που υπόκεινται εύκολα σε άτομα ξένα που είναι πομποί, αυτοί δε δέκτες των ξένων αυτών θελήσεων.Το υποσυνείδητο αυτών των ατόμων τελεί υπό το κράτος της υποβολής το οποίον κατά τον ύπνο διεγείρεται και ανταποκρίνεται σε αυτή την επίδρασηΠαράλληλα συντρέχει και η ιδιότητα της πίστεως που ταυτίζεται με την αναφερθείσα κατάσταση της υποβολής και αυθυποβολής.Ο Χριστός όταν έλεγε ο έχων πίστη και βουνά δύναται να μετακινήσει γνώριζε ότι κάθε άνθρωπος μεταβάλλεται σε υπεράνθρωπο υπό την επήρεια τέτοιων δυνάμεων. Έτσι εξηγούνται πολλά θαύματα όχι μόνο στη δική μας θρησκεία αλλά και σε πολλές άλλες.

5) Τα εκ τηλεπάθειας οράματα, διοράσεις, προαισθήσεις, εμφανίζονται σπάνια σε άτομα με ειδική υπόσταση. Αυτά άσχετα αν κοιμούνται ή όχι, μπορούν να δεχτούν εξωτερικές <ψυχοβολίες> με τη προϋπόθεση ότι υπάρχει συντονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη.Ο συντονισμός στα μήκη κύματος των τηλεοπτικών μέσων επιτυγχάνεται εύκολα με ένα κουμπάκι, αλλά ο συντονισμός στο ίδιο μήκος κύματος μεταξύ δύο ανθρώπων είναι τυχαίος. Παρ όλα ταύτα υπάρχουν ένα σωρό παραδείγματα τέτοια τυχαίας σύμπτωσης όπως μεταξύ φίλων.< απ’ το στόμα μου το πήρες>Ή από όνειρο που προηγήθηκε πριν τη διάρρηξη κάποιου σπιτιού όπου ο δέκτης ήταν κατά διαβολική σύμπτωση συντονισμένος στο ίδιο μήκος κύματος με τον πομπό που σκεπτόταν πώς να εκτελέσει τη διάρρηξη.

6 ) Τέλος τα ατομικά όνειρα είναι σπανιότατα διότι απαιτούνται ευνοϊκές συνθήκες ή εσωψυχικές δυνάμεις πολλές φορές ειδικές και ξεχωριστές για κάθε άνθρωπο, επομένως διόλου συγκεκριμένες. Κλασικό παράδειγμα του τύπου αυτού, είναι το όνειρο του Λίνκολ, προέδρου των Η.Π.Α. ο οποίος είδε στον ύπνο του ένα φέρετρο εντός του λευκού οίκου περιστοιχιζόμενο από στρατιώτες και λαό και θέλοντας να ακολουθήσει την πομπή, ερώτησε ποιος είχε πεθάνει. Μα… ο πρόεδρος του είπαν δολοφονήθηκε.. Με την απάντηση αυτή ξύπνησε και διηγήθηκε το όνειρο στους δικούς του. Ήταν τόσο ζωηρό που δεν μπόρεσε εκείνη τη νύκτα να κλείσει μάτι. Ύστερα από μερικούς μήνες δολοφονείτο, πράγματι.

Οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν όνειρα στην ηλικία των τεσσάρων ετών λόγω της εξέλιξης. Όταν μεγαλώσουν έχουν δει δύο και τρία όνειρα την ίδια νύχτα και παρ’ όλο που στη ηλικία των 50 ετών βλέπουν όλο και λιγότερα όνειρα, δεν παύουν ποτέ να ονειρεύονται.Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα ονειρεύονται λ.χ. τα σκυλιά, οι γάτες και τα άλογα.

Σπανιότατα υπάρχουν άνθρωποι που δεν ονειρεύονται, και αυτοί οι λίγοι όταν αργότερα δουν όνειρο στη ζωή τους παθαίνουν τρομερό κλονισμό.

Όσο ποιο έξυπνος είναι ο άνθρωπος τόσο περισσότερα όνειρα βλέπει.

Ο εκ γενετής ηλίθιος δεν βλέπει καθόλου.

Οι γυναίκες ονειρεύονται περισσότερο από τους άνδρες και οι νευρωτικοί τύποι περισσότερο από τους ισορροπημένους. Ένας εφιάλτης αυξάνει τη πίεση του αίματος. Μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να επιφέρει και ανακοπή καρδιάς.Οι υπνοβάτες οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με τα όνειρα τους, έχουν πολλές φορές προβεί σε πράξειςπου σκόπευαν να κάνουν από την προηγούμενη ημέρα.Αν και τα όνειρα δεν έχουν σχέση με το κοινό νου και τη λογική, μπορούν να δώσουν λύσεις σε πολλά προβλήματα που έχει στη σκέψη του ο άνθρωπος. Δεν ψεύδονται ποτέ για τα συναισθήματα μας και μπορούν να μας δώσουν πολλές βοηθητικές ενδείξεις για τα αισθήματα μας. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω ήταν το αίτιο που οδήγησε το Κάλχα στο χρησμό να θυσιάσει ο Αγαμέμνων τη κόρη του την Ιφιγένεια στην Αυλίδα.Και ο Θεός ακόμη φτάνει στο σημείο να δίνει οδηγίες στον Αβραάμ και τον Ιωσήφ μέσα από όνειρα.Ως φαίνεται διάλεξε τον καλλίτερο και τον ποιο πιστικό τρόπο.Είναι ποτέ δυνατόν, τα δύο βιβλία της χριστιανοσύνης να στηρίζονται σε όνειρα; και αοριστίες;

Όταν πολλοί άνθρωποι συμβαίνει να βλέπουν στα όνειρα τους καταστάσεις τις οποίες υποψιάζονται. Αυτό σημαίνει ότι η συνείδηση δεν κοιμάται τη νύχτα.Μου συνέβη και μένα όταν την επομένη πρωί-πρωί η γυναίκα μου, είπε ότι πάσχει από την επάρατη νόσο.
ἀπό ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΩΝ

ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ
http://www.fourakis-kea.com/forum/index.php

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2009

ΟΝΕΙΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΝΕΙΡΑ


Ο μαγικός τρόπος να κάνετε όνειρα μέσα στο όνειρο του ύπνου σας, είναι η δύναμη να ελέγχετε και να κατευθύνετε το θέμα πού θέλετε να ονειρευτείτε.

Πολλοί λένε πώς αν δούν μια ταινία τρόμου το βράδυ πρίν πάνε να κοιμηθούνε, το πιο πιθανό είναι να δούμε εφιάλτες. Μάλιστα, αν η ταινία τους απορροφήσει το ενδιαφέρον , τους καθηλώσει δηλαδή, τότε ο νούς τους επηρεάζετε έντονα. Καλό είναι αυτά τά άτομα να προσπαθήσουν να αποφεύγουν να βλέπουν τηλεόραση και να προτιμούν να ακούσουν μουσική πού βοηθάει στην ηρεμία του νευρικού συστήματος και χαλαρώνει .

Τώρα, τά πιο συνηθισμένα όνειρα είναι αυτά πού σχετίζονται με τά γεγονότα της ημέρας. Μόνο πού αφού δεν συμμετέχει η συνείδηση, τά όνειρα είναι μπερδεμένα αλλά πάντα έχουν σχέση με τα συναισθήματα πού μας δημιούργησε ή καθημερινότητα.

Μεγάλο μυστικό στην αποκωδικοποίηση των ονείρων είναι τά συναισθήματα . Αναλύστε πρώτα το τι ακριβώς αισθανθήκατε κατά την διάρκεια του ύπνου και των ονείρων. Ακόμα και αν δεν τά θυμάστε, αν σας έρχεται απλά κάποια αμυδρή εικόνα τους , εξετάστε το συναίσθημα πού σας προκάλεσε. Αυτός είναι ό βασικός κανόνας για να πάρετε το μήνυμα από τον υποσυνείδητο εαυτό σας ό οποίος όπως έχουμε πεί εκφράζετε με αισθήματα , χρώματα και εικόνες. Είναι ό καλλιτέχνης. Αυτόν τον άλλο εαυτό μας λοιπόν πρέπει να βρούμε και να κατανοήσουμε με την μυστική δική του γλώσσα. Αυτός λοιπόν μπορεί να συνεργασθεί με το συνειδητό , έλλογο εαυτό μας . Σε αυτόν να απευθυνθούμε για να κάνουμε όνειρα μέσα στον ύπνο μας πού εμείς θέλουμε. Αυτός ακούει, βλέπει και κάνει ΄’ότι του πούμε όταν έχουμε τον τρόπο να συνεννοηθούμε μαζί του. Ένας βασικός λοιπόν παράγοντας είναι, πρίν κοιμηθούμε, να ηρεμίσουμε και να θέσουμε μια πρόταση κλειδί , καθαρή πρόταση με το θέμα πού θέλουμε. Μετά να κάνουμε μια εικόνα, σαν να την ονειρευόμαστε, ή σαν να έχει γίνει και την αναπαράγουμε στον νού μας όπως είπαμε στο προηγούμενο θέμα. Μέσα στην εικόνα βάλτε και συναίσθημα, διεγείρει τον άλλο μας εαυτό και πιστεύει απόλυτα στην εικόνα πού κάναμε .

Όταν μας πάρει ο ύπνος, η πρόταση – εικόνα θα λειτουργήσει μέσω του υποσυνείδητου και παρόλα πού το συνειδητό δεν θα συμμετέχει, αυτή ή εικόνα με το θέμα πού βάλαμε θα δημιουργήσει ένα όνειρο. Το όνειρο πού εμείς δημιουργήσαμε μέσα στον ύπνο μας είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί φέρνει φοβερά αποτελέσματα στην ζωή μας . Αν κατορθώσετε και κατευθύνετε τά όνειρα του ύπνου σας , σας υπόσχομαι πώς θα αλλάξει ή ζωή σας. Θα γίνει υπέροχη γιατί σίγουρα αυτά τά όνειρα θα σχετίζονται με επιθυμίες, επιθυμίες μέσω των οποίων αναζητά ο καθένας την χαρά και την ευτυχία.
Διαβάστε σχετικά μέ τίς δυνάμεις πού έχουμε μέσα μας τό θέμα ΥΠΕΡΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ .

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝΜέσα στον εγκεφαλικό μας Θάλαμο , μπορούμε να προβάλουμε εικόνες . Εικόνες από το παρόν , το παρελθόν ή και …εικόνες του μέλλοντος. Οι εικόνες μπορεί να είναι αναμνήσεις από την ζωή μας, από τους παιδικούς μας φίλους, από πρόσωπα πού έχουν φύγει από την ζωή, εικόνες από ωραία τοπία πού είδαμε, από όμορφες στιγμές πού ζήσαμε. Αλλά , μπορεί να είναι ακόμα και από πρόσφατα πρόσωπα και γεγονότα του σήμερα και του τώρα.

Μην μού πείτε πώς δεν έχετε την δυνατότητα να προβάλετε μέσα στο νού σας τέτοιες εικόνες; Κάντε τότε κάτι απλό. Δέστε με τά μάτια της φαντασίας σας ένα απλό αντικείμενο, ή ένα λεμόνι , ή ένα λουλούδι. Αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι να καταφέρετε να προβάλλετε μια ολοκληρωμένη σκηνή . Αν προσπαθήσετε όμως, μπορείτε. Όταν φθάσετε σε αυτό το σημείο, τότε μπορείτε να κάνετε εικόνες μελλοντικές.

Μπορείτε να φτιάξετε το μέλλον σας. Οι εικόνες αυτές, όσο πιο καλά προβαλλόμενες είναι μέσα στο μυαλό σας, στον Θάλαμο προβολής, τόσο πιο ολόιδιες θα γίνουν πραγματικότητα και στην ζωή σας. Ξεκινήστε με μικρούς πειραματισμούς.

Να έχετε στο νού σας πώς ότι κάνουμε από το πρωί που ξυπνάμε ως το βράδυ που πάμε για ύπνο, είναι μηχανικές πεποιθήσεις του νού μας που απλά δεν χρειάζεται να τις σκεπτόμαστε ή να τις υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας, αλλά τις κάνουμε. Τόσο απλά.

Μπορείτε να φθάσετε σε αυτό το σημείο. Να ξέρετε, πώς το σημαντικό είναι , ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την θέληση του άλλου. Μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε με την ζωή μας, αλλά αν ό άλλος έχει αντίθετη άποψη με μας, δεν μπορούμε να κατευθύνουμε την θέλησή του. Και ό Θεός ο ίδιος μας άφησε την ελευθερία μας σε αυτό το ζήτημα.

Έτσι αν κάποιος θέλει να κουμαντάρει την προσωπικότητα κάποιου άλλου , δεν θα τά καταφέρει. Σε αυτό το ζήτημα δεν είναι λοιπόν πώς δεν κάνουμε σωστή αυτοσυγκέντρωση στην εικόνα πού φτιάχνουμε στον νού μας, αλλά στο ότι μέσα στο εγκεφαλικό μας κόσμο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εγωιστικά τους ανθρώπους ως ηθοποιούς παρά την θέλησή μας.
Αντίθετα, όταν ανάμεσα σε δύο πρόσωπα υπάρχει αγάπη, τότε η θέληση και του ενός και του άλλου είναι ή ίδια και γιαυτό έχετε το δικαίωμα να σκεφθείτε οτιδήποτε καλό για τον άλλο όσο και για σας.
Προσέξτε τά μυθολογικά πρόσωπα του ονείρου. Κάτι θέλουν να μας πούν κωδικοποιημένα μέσα από τήν μυθολογική του προσωποποίηση.
Ο Ύπνος με την αγαπημένη του Πασιθέη, έκαναν παιδιά τους Όνειρους ,ο Μορφεύς, ο Ίκελος, ο Φοβήτωρ και ο Φάντασος,
· Μορφέας : Το όνομα, βγήκε από τη λέξη "Μορφή" και σχετίζεται με την ικανότητά του να παίρνει οποιαδήποτε ανθρώπινη μορφή και να εμφανίζεται στα όνειρα. Έχει την ιδιότητα να στέλνει εικόνες στα όνειρα ή στα οράματα των ανθρώπων, να τα διαμορφώνει, και να μορφοποιεί τα όντα που κατοικούν σε αυτά. Η δράση του Μορφέα είναι πρωταγωνιστική, αλλά όχι αποκλειστική. Ο Μορφέας είναι ο πιο ισχυρός από τους υπόλοιπους, για αυτό και είναι ο μοναδικός θεός που μπορεί να επέμβει στα όνειρα των βασιλιάδων και των ηρώων, ενώ όπως λένε μετέφερε τα μηνύματα των θεών στους θνητούς, με τη μορφή ονείρων.
· Φοβήτωρ : Κάνει τα όνειρα τρομακτικά. Είναι η προσωποποίηση του εφιάλτη, και παίρνει μορφή τεράτων ή τρομακτικών ζώων.
· Φάντασος : Παράγει τα δυσνόητα και πλασματικά όνειρα, ενώ εμφανίζεται χωρίς ζωτική μορφή. Είναι η προσωποποίηση της φαντασίας.
· Ίκελος : Βοηθάει τις πτυχές των ονείρων που απεικονίζουν τη πραγματικότητα, κάνοντάς τα ρεαλιστικά.

Τρίτη 21 Ιουλίου 2009

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ..ΠΥΛΗ ΟΝΕΙΡΩΝ


Τό αριστερό ημισφαίριο του εγκέφαλου ελέγχει το δεξιό μέρος του σώματός μας και είναι αυτός πού χρησιμοποιεί την αναλυτική , λογική , σκέψη . Τό δεξιό, πού ελέγχει το αριστερό μέρος του σώματός μας, είναι το καλλιτεχνικό, των χρωμάτων , της μουσικής και της αγάπης. Το αριστερό εργάζεται με την γραφή και τον λόγο, το δεξιό με την φαντασία.

Καταλαβαίνεται πώς αυτό το ημισφαίριο πού θα πρέπει να προσπαθήσει να συνεννοηθεί με το άλλο , είναι τό αριστερό. Τό δεξιό , αν και στέλνει τά μηνύματα του συνεχώς δεν αποκωδικοποιούνται από το αριστερό πού έχει μάθει να ακούει με προτάσεις . Εν τούτοις , τά θαύματα γίνονται όταν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε αυτά τά δύο.

Όταν γίνετε πίστη αυτό πού αποδέχονται και τά δύο ημισφαίρια. Ό χώρος ο οποίος ενώνει και τά δύο, είναι ο κεντρικός χώρος πού λέγετε Θάλαμος. Αυτός έχει τον έλεγχο όποιων μηνυμάτων περνούν μέσα στον εγκέφαλο, είτε από εξωτερικά ερεθίσματα , είτε από εσωτερικά. Είτε από τον πολυλογά αριστερό, είτε από τον βουβό δεξιό. Είτε από τον αναλυτικό φλοιό , το συνειδητό, είτε από την παρεγκεφαλίτιδα , το υποσυνείδητο.

Άρα, ο Χοντρός – αριστερό ημισφαίριο, θα πρέπει να μάθει να «ακούει» τον Λιγνό – δεξιό ημισφαίριο, για να παίρνει τά μηνύματα πού προέρχονται από τον κόσμο της καρδιάς.

Ο Θάλαμος είναι ο χώρος που συναντιούνται οι δύο τους. Εκεί μπορούν να πούν πολλά με την χρήση της φαντασίας. Βάλτε την φαντασία σας να δουλέψει και πάρτε όλες τις απαντήσεις για τά πάντα.

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΖΩΗ


Οι άνθρωποι πεθαίνουν αν πεθάνουν τα όνειρά τους. Μην σταματάτε να κάνετε όνειρα. Τά όνειρα υλοποιούνται όταν είστε παθιασμένοι μαζί τους. Για να κάνετε όνειρα , όταν τά πράγματα είναι δύσκολα στην ζωή σας, διατηρείσθε το ψυχικό σας σθένος. Αυτό είναι Ζωή. Η ψυχή μένει στο σώμα όταν παίρνει το μήνυμα πώς έχει να κάνει πράγματα . Τότε είναι πού το φορτίζει με περισσότερη ενέργεια. Στέλνετε μηνύματα στην ψυχή σας. Μην υπάρχετε μόνο από συνήθεια. Κάντε όνειρα εδώ και τώρα. Φαντασθείτε με τά μάτια του νού σας την πραγματοποίησή τους. Ερωτευθείτε τά όνειρά σας.
Μην αφήνετε κενό μέσα σας .
Η ανία, οι δυσκολίες και η ενασχόληση με το «εγώ» μας, μας γερνούν, μας αρρωσταίνουν και μας σκοτώνουν.
Δημιουργήστε προϋποθέσεις.
Την ζωή μας , την φτιάχνουμε εμείς.
Ονειρευτείτε την για να είναι ονειρεμένη.

Τρίτη 9 Ιουνίου 2009

ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΕΝΟΙ


Όπως είπαμε στο θέμα μας « Ο θάλαμος του εγκεφάλου η μαγική αυλή» , το σημείο αυτό μέσα στον εγκέφαλό μας είναι ο χώρο της φαντασίας μας. Μέσα εκεί δημιουργούνται τα όνειρα . Τα όνειρα του ύπνου , και τα όνειρα της ζωής. Δημιουργήστε ένα όνειρο, φανταστείτε το και προσπαθήστε να το δείτε σαν μια πραγματική εικόνα μέσα στον Θάλαμο του εγκεφάλου σας, στον Θάλαμο Προβολής , όπως το λέω. Μετά αφήστε το να δουλέψει. Θα δείτε το θαύμα. Θα το δείτε να πραγματοποιείται όπως ακριβώς το σχηματίσατε στον νού σας. Ναι , είναι ένα μικρό – μεγάλο Θαύμα. Είναι η Πίστη που τά καταφέρνει όλα. Μέσα από αυτόν τον χώρο, μεταφερόμαστε στο πεδίο εκείνο της δημιουργίας όπου όλα είναι εφικτά. Μέσα από αυτόν τον χώρο ερχόμαστε σε επαφή με το Θείο. Με την προσευχή, μια μικρή απλή αυτοσυγκέντρωση, είναι «σαν να βλέπουμε» Τον Θεό . Σαν να του στέλνουμε το μήνυμα μας. Και Αυτός Είναι Παντού. Αυτή είναι ή Επαφή μας Μαζί Του. Στην κοινωνία μας, στο σύστημα που επικρατεί, στον ελεγχόμενο τρόπο που μας επιβάλετε να σκεπτόμαστε, στην καθημερινή πορεία που μας χαράζουν άλλοι για μας , δεν μας αφήνετε η δυνατότητα να ελευθερώσουμε τον νού μας. Δεν μας αφήνετε η στιγμή μέσα στον χρόνο για τά δικά μας όνειρα. Μας τά κλέβουν και φτιάχνουν αυτοί πού μας χειρίζονται αυτά πού πρέπει και θέλουν να βλέπουμε. Ελευθερωθείτε και κάντε τά όνειρά σας πραγματικότητα. Κάντε όνειρα και προβάλετέ τα μέσα στον Θάλαμο του εγκεφάλου σας σαν πραγματικότητες . Αυτά υλοποιούνται. Μην ρωτάτε πώς. Απλώς σας δείχνετε ο δρόμος της ελευθερίας σας.
Και μην ξεχνάτε.
«ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ
ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΣ»

Τρίτη 26 Μαΐου 2009

Ο θάλαμος του εγκεφάλου η μαγική αυλή
Ο θάλαμος του εγκεφάλου, αποτελείται κυρίως από φαιά ουσία και είναι σημαντικό κέντρο υποδοχής ερεθισμάτων, τόσο από την περιφέρεια, τα οποία στη συνέχεια κατευθύνει προς το φλοιό των ημισφαιρίων, όσο και από τα ημισφαίρια, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρει προς την περιφέρεια.


Ο «ερεθισμός» του Θαλάμου δεν είναι υπόθεση μόνο των λειτουργιών του εγκεφάλου, αλλά και του «Εγώ» μας. Αυτό που θα λέγαμε προσωπική θέληση. Τον Θάλαμο μπορούμε να τον επηρεάσουμε ερεθίζοντάς τον με την χρήση της φαντασίας μας. Μπορούμε να κατευθύνουμε προς αυτόν υποθετικές πραγματικότητες και να τον διεγείρουμε ώστε να στείλει τα ανάλογα σήματα προς τα ημισφαίρια του εγκεφάλου. Τι καταφέρνουμε με αυτό; Πάνω από όλα , μέσα από αυτήν την διαδικασία βρίσκουμε τον δρόμο προς την πίστη.
Όλο το παιχνίδι παίζετε σε αυτό το κεντρικό σημείο του κεφαλιού μας. Ο Θάλαμος δέχεται σε τελική ανάλυση όλα τα ερεθίσματα που κάνει το Εγώ μας να διαμορφώνει όχι μόνο εντυπώσεις για τον κόσμο, αλλά και πίστη για το πια είναι η πραγματικότητα. Μέσω αυτής της πίστεως παγιώνουμε την εντύπωση του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Με τον τρόπο αυτόν δεν είναι καθόλου αδυνατόν να καταφέρουμε το ακατόρθωτο, δηλαδή το παράδοξο του μη υπαρκτού μέσα σε έναν παγιωμένο κόσμο πού έχουμε δεχθεί, δηλαδή το θαύμα.


Τα ημισφαίρια του εγκεφάλου θα πρέπει να τα φαντασθείτε σαν δύο διαφορετικές μορφές μέσα σας. Για να τα ξεχωρίζουμε μπορούμε να τους δώσουμε την μορφή του Χοντρού και του Λιγνού, { θα το αναλύσουμε άλλη φορά}. Ο χοντρός είναι το αριστερό ημισφαίριο της Λογικής και της ανάλυσης όλων όσων μας επιβάλλει ο εξωτερικός παράγοντας. Ο Λιγνός είναι το Δεξιό ημισφαίριο , της ανάλυσης του κόσμου μέσα από το δικό μας πρίσμα, αυτό της φαντασίας. Για να καταφέρουμε το θαύμα θα πρέπει να κάνουμε αυτούς τους δύο τύπους να δουλέψουν μαζί. Να συνεργασθούν ευχάριστα. Πώς;
Ο Χοντρός έχει την γνώση του Α΄ προβλήματος, το λέει στον Λιγνό ξέροντας ότι αυτός θα αδιαφορήσει. Αλλά αυτό οφείλετε στο ότι ό Χοντρός « ξέρει» , δηλαδή πιστεύει , ότι ο Λιγνός είναι ανίκανος να του λύσει το πρόβλημα και γιαυτό δεν περιμένει από αυτόν κάτι καλό. Γι αυτόν ο Λιγνός είναι το παιδί πού παίρνει μόνο εντολές . Όμως, πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει με αυτούς τους δύο.
Ο Χοντρός , το αριστερό ημισφαίριο , κατά έναν μυστηριώδη τρόπο, σχετίζετε με την φαιά ουσία και τά κέντρα των αισθήσεων, ενώ ό Λιγνός , με έναν άλλο μυστήριο τρόπο , σχετίζεται με τον παλαιό εγκέφαλο, την παρεγκεφαλίτιδα. Ο Χοντρός είναι αυτός που συνειδητοποιεί τον κόσμο και τον παγιώνει. Γι αυτόν υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Είναι το συνειδητό. Ο Λιγνός μπορεί να δημιουργήσει δρόμους εκεί που δεν υπάρχουν. Είναι το υποσυνείδητο.
Ο ρόλος του Θαλάμου, αυτού του θαυμαστού οργάνου μέσα μας είναι ή γέφυρα πού ενώνει τά δύο αυτά άτομα και δημιουργούν τα θαύματα.
Θα τα ξαναπούμε.

Δευτέρα 25 Μαΐου 2009

ΦΑΝΤΑΣΙΑ


«Πάνω στο καμβά της πραγματικότητας, η φαντασία υφαίνει νέα σχήματα…»
«Ονειρόδραμα» του Αύγουστου Στρίντμπεργκ

Τετάρτη 13 Μαΐου 2009

ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΟΝΕΙΡΕΜΑΤΟΣ


Το Ονείρεμα είναι ένα παραπόρτι, δια μέσω του οποίου μπορούμε να εισέλθουμε σε άλλους κόσμους. Το Ονείρεμα έχει ΕΠΤΑ ΠΥΛΕΣ.
ΠΡΩΤΗ, είναι η συνειδητοποίηση ότι σε παίρνει ο ύπνος.
ΔΕΥΤΕΡΗ, είναι το να ξυπνήσεις από ένα όνειρο σε ένα άλλο όνειρο.
ΤΡΙΤΗ , θα αρχίσεις να αναμιγνύεις την ονειρική σου πραγματικότητα με την πραγματικότητα του καθημερινού κόσμου.
ΤΕΤΑΡΤΗ, Με το ενεργειακό σου σώμα θα ταξιδέψεις σε συγκεκριμένα συμπαγή μέρη σε αυτόν τον κόσμο, ανάμεσα στους κόσμους.
ΠΕΜΠΤΗ, Κατέχοντας την συνείδηση ότι οδηγείς εσύ τις κατευθύνσεις του δρομολογίου σου, ισχυροποιείς την θέλησή σου.
ΕΚΤΗ, Δημιουργείς , κτίζεις τον κόσμο μέσα στον οποίο θέλεις να υπάρξει το ποθούμενο που αναζητάς στην υλική πραγματικότητα.
ΕΒΔΟΜΗ, Έχεις ήδη καταφέρει να έρθει ό κόσμος που έφτιαξες στο συνειδητό σου ονείρεμα , στην συνειδητή πραγματικότητα της πνευματικοϋλικής εγρήγορσης.
………………………
……………….
Με άλλα λόγια.
Θέτεις έναν σκοπό.
Κάνεις ένα όνειρο .
Δημιουργείς την εικόνα του μέσα στον νού σου, στο Τρίτο σου Μάτι.
Και το δέχεσαι σαν πραγματικότητα.
Από εκεί και πέρα …αυτό θα έρθει μόνο του.
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΓΙΝΕΤΕ.
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ


Και μην ξεχνάτε ότι πρέπει
«ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ

ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΣ»

Δευτέρα 4 Μαΐου 2009

ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ


ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ

1. Πριν πάτε για ύπνο τη νύχτα, πείτε στο υποσυνείδητο σας το πρόβλημα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εάν έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχετε ένα δάσκαλο, ένα φύλακα άγγελο ή μια υπερφυσική δύναμη που σας προστατεύει, ζητήστε τους να σας βοηθήσουν να βρείτε μια απάντηση.

2. Αναπτύξτε τη συνήθεια να καταγράφετε κάτι, κάθε μέρα μόλις ξυπνάτε. Όλες οι νέες συνήθειες χρειάζονται περίπου 21 μέρες για να αναπτυχθούν, γι' αυτό συνηθίστε τον εαυτό σας να καταγράφει κάτι για 21 μέρες. Ακόμα κι αν δεν θυμάστε τα όνειρα σας, γράψτε κάτι αμέσως μόλις ξυπνήσετε. Να θυμάστε ότι τα συναισθήματα, είναι εξίσου σημαντικά για την ερμηνεία των ονείρων, όσο είναι οι εικόνες και οι λέξεις. Στην πραγματικότητα αποκαλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από το όνειρο. Το ιδανικό είναι να ξυπνάτε, γνωρίζοντας την ερμηνεία του ονείρου. Αλλά αν τίποτα απ' αυτά δεν σας συμβαίνει, τότε γράψτε κάτι, έστω και πολύ απλό όπως, “δεν θυμάμαι κανένα όνειρο μου σήμερα”. Ό,τι γράφετε δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η ίδια η πράξη του ότι γράφετε, επειδή έτσι ασκείτε το υποσυνείδητο σας να σας δίνει κάτι για να γράψετε.

3. Να έχετε πάντα ένα μολύβι κι ένα τετράδιο ή ό,τι άλλο σας διευκολύνει (π.χ. μαγνητόφωνο), δίπλα στο κρεβάτι σας. Ειδικά όταν αρχίζετε να αναπτύσσετε τη μέθοδο να θυμάστε τα όνειρα σας, χρειάζεται να τα καταγράφετε αμέσως μόλις ξυπνάτε. Τα όνειρα γλιστρούν γρήγορα έξω από τη μνήμη, συχνά μέσα σε δευτερόλεπτα αφότου ξυπνήσουμε.

4. Ασκείστε τον εαυτό σας να ξυπνάει πριν από το ξυπνητήρι. Το σοκ από τον ήχο του ή η μουσική και η ομιλία του ραδιοφώνου, μπορούν να είναι η αιτία να ξεχάσετε αυτό που ονειρευόσαστε όταν ξυπνούσατε. Με το να δώσετε στον εαυτό σας την εντολή να ξυπνήσει κάποια συγκεκριμένη ώρα, κάνετε το υποσυνείδητο σας να σας ξυπνήσει μερικά λεπτά πριν από το ξυπνητήρι.

5. Προσπαθήστε να θυμηθείτε τα όνειρα σας μετά από έναν υπνάκο - βάλτε ένα ξυπνητήρι 20 ή 30 λεπτά αφού ξαπλώσετε. Παρ' όλο που αυτό φαίνεται να αντιφάσκει με τα προηγούμενα, ωστόσο ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Μερικές από αυτές τις τεχνικές, μπορεί να μην ισχύουν για όλους.

6. Δώστε εντολή στη μνήμη σας να επαναφέρει την ανάμνηση των ονείρων σας μόλις ξυπνήσετε. Κι αυτό είναι επίσης μια άσκηση. Πρέπει να τη δουλέψετε καλά, προτού την κατακτήσετε. Σκεφτείτε τη μνήμη σας σαν ένα μυ που πρέπει να ασκηθεί για να δυναμώσει. Πραγματικά αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, εάν το επαναλαμβάνετε συστηματικά.

7. Εάν οι παραπάνω τεχνικές δεν “πιάνουν σε σας”, δοκιμάστε την αντεστραμμένη ψυχολογία. Δώστε στον εαυτό σας την οδηγία να μη θυμάται κανένα όνειρο. Μερικές φορές το υποσυνείδητο είναι “διεστραμμένο” και αρνείται να κάνει ό,τι του λέτε. Γι' αυτό πείτε του να μην κάνει αυτό που πραγματικά θέλετε να κάνει.

8. Διαβάστε κάτι πνευματικό πριν κοιμηθείτε. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην ανάδυση κάποιων αναφορών του υποσυνείδητου χώρου, σχετικών με την καθημερινή σας ζωή, που γεμίζουν ενδεχομένως τα ονειρικά σας μηνύματα και που θα σας βοηθήσουν να τις χειριστείτε.

9. Πριν πάτε για ύπνο, σιγοτραγουδήστε μια ιερή λέξη, για να αφυπνίσετε την ετοιμότητα σας, όπως: Αμήν, Ομ, Μάνα, Χου. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και για την προηγούμενη τεχνική αρ. 8.

10. Εάν τελικά θυμηθείτε ένα συναίσθημα και δεν έχετε καμιά άλλη ανάμνηση ονείρου, προσπαθήστε να φανταστείτε μια κατάσταση που θα μπορούσε να σας δημιουργήσει αυτό το είδος συναισθήματος. Σ' αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε να βρείτε τα ίχνη μνήμης του ονείρου σας. Κάτι που φαντάζεστε, μπορεί να φέρει πίσω ένα κομμάτι του ονείρου.

11. Προσπαθήστε να φανταστείτε μια ευχάριστη ή συνηθισμένη έκφραση για ποικίλες συγκινήσεις και εμπειρίες. Με το να φαντάζεστε πώς μπορείτε να εικονοποιήσετε αυτές τις εκφράσεις, μπορεί να συλλάβετε μια ανάμνηση ενός περασμένου ονείρου. Είναι σίγουρο πως αν κάποιος, που συνήθως ξεχνά τα όνειρα του, υιοθετήσει στην πράξη μια από αυτές τις τεχνικές, θα πετύχει να ζήσει το άλλο κομμάτι της ύπαρξης του, τόσο πλούσιο σε πληροφορίες και τόσο μυστηριώδες.

Τετάρτη 22 Απριλίου 2009

Παγκόσμια Ημέρα της Γης


Παγκόσμια Ημέρα της Γης
Ας κάνουμε όλοι μία καλή σκέψη γιά τόν πλανήτη μας. Μέ αγάπη.

Τετάρτη 8 Απριλίου 2009

Κοιμηθείτε με λουλούδιαΚοιμηθείτε με λουλούδια στο υπνοδωμάτιο, αν θέλετε να δείτε γλυκά όνειρα. Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα Γερμανών επιστημόνων.Όταν η μυρωδιά των τριαντάφυλλων ψεκάστηκε κάτω από τη μύτη των εθελοντών, ανέφεραν ευχάριστα συναισθήματα στα όνειρά τους.
Μυρωδιά χαλασμένων αυγών είχε το αντίθετο αποτέλεσμα σε 15 γυναίκες που κοιμόντουσαν, αναφέρουν οι Γερμανοί ερευνητές.
Όπως ανακοίνωσαν στο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Ωτορινολαρυγγολογίας, σχεδιάζουν τώρα να μελετήσουν ανθρώπους που υποφέρουν από εφιάλτες. Είναι πιθανό η έκθεση σε οσμές να μπορεί να κάνει πιο ευχάριστα τα όνειρα, θεωρεί ο Καθηγητής Boris Stuck από το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μανχάιμ.
Η ερευνητική ομάδα περίμενε μέχρι οι εθελοντές να μπουν στη φάση REM του ύπνου, φάση στην οποία εμφανίζονται τα περισσότερα όνειρα, και να τους εκθέσει σε υψηλή δόση αρωματισμένου αέρα για 10 δευτερόλεπτα πριν τους ξυπνήσει ένα λεπτό αργότερα.
Οι εθελοντές ρωτήθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο των ονείρων τους και πώς τους έκαναν να αισθάνονται. Οι γυναίκες, μετά βίας ονειρεύτηκαν ότι μύριζαν κάτι. Παρόλα αυτά, ο συναισθηματικός τόνος του ονείρου άλλαξε, με βάση το ερέθισμα.
Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι άλλα ερεθίσματα, όπως ο ήχος, η πίεση ή η δόνηση μπορούν να επηρεάσουν το περιεχόμενο και τον συναισθηματικό τόνο του ονείρου.
Ο Dr Irshaad Ebrahim, του Κέντρου για τον Ύπνο στο Λονδίνο, σημειώνει ότι η σχέση μεταξύ εξωτερικών ερεθισμών και ονείρου είναι κάτι για το οποίο έχουμε επίγνωση ως ένα βαθμό.
Η προκαταρκτική αυτή έρευνα είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αποσαφήνισης αυτών των αποριών και μπορεί να οδηγήσει σε θεραπευτικά οφέλη.
Ο Καθηγητής Tim Jacob, από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, ειδικός στη γεύση και την οσμή, σημειώνει πως η οσμή είναι η μόνη αίσθηση που δεν κοιμάται. Οι πληροφορίες εξακολουθούν να εισχωρούν στο δρεπανοειδές σύστημα του εγκεφάλου, που περιλαμβάνει τον ιππόκαμπο, ή περιοχή της μνήμης, και την αμυγδαλή, που σχετίζεται με τη συναισθηματική απόκριση.
Άλλες αισθήσεις πρέπει να περνάνε μέσα από την 'πύλη' του θαλάμου, που είναι κλειστός όταν κοιμόμαστε.

Τετάρτη 1 Απριλίου 2009

ΟΝΕΙΡΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΑΠΡΙΛΗ
Εάν επιθυμείτε να σας φέρει ο Απρίλιος κάτι καλό, θα πρέπει να το ονειρευτείτε .
Τα όνειρα είναι δωρεάν άλλωστε. Φαντασθείτε. Κάντε ένα όνειρο. Ξεκινήστε από μια επιθυμία και ονειρευτείτε την . Βάλτε μέσα όλα τα χρώματα που θα την ζωντανέψουν. Φορτώστε την με συναίσθημα και καρδιά. Και μετά στείλτε την στο ταχυδρομείο του Θεού. Να ξέρετε πώς ο κόσμος φτιάχνετε κάθε στιγμή από τον καθένα μας. Τά πλασματάκια , τά όντα – ιόντα του Δημιουργού περιμένουν να πάρουν εντολή από εμάς για να γίνει μια πραγματικότητα. Και μην ξεχνάτε να στέλνετε θετικά μηνύματα και για τά όνειρα του ύπνου . Είναι ή καλύτερη αρχή για να πάρετε τον έλεγχο του υποσυνείδητου στα χέρια σας.

Κυριακή 29 Μαρτίου 2009

Ο θεός ΎπνοςΟ θεός Ύπνος σύμφωνα με τους Αρχαίους Έλληνες είναι γιος της Νύχτας και του Ερέβους. Τον φαντάζονταν νέο, ωραίο, με φτερά στους ώμους, να αποκοιμίζει τους κουρασμένους καθώς τους ραντίζει με ένα κλαδί μουσκεμένο από τη δροσιά της λήθης ή καθώς τους ποτίζει από ένα κέρας υπνωτικούς χυμούς ή απλά κουνώντας τα φτερά του.
Η δύναμη του θεού Ύπνου είναι πολύ μεγάλη. Μπορεί να κοιμίσει όλους τους θεούς και όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα κοίμισε ακόμα και τον αρχηγό των θεών, τον Δία, παρά τη θέλησή του, ύστερα από πιέσεις της θεάς Ήρας η οποία ήθελε να επηρεάσει την εξέλιξη του Τρωικού Πολέμου. Η Ήρα επισκέπτεται τον Ύπνο στη Λήμνο πού κατοικούσε. Τον προσφωνεί «άνακτα» (άρχοντα, βασιλιά) όλων των θεών και των ανθρώπων, για να τον πείσει, αλλά ο Ύπνος το σκέφτεται να τα βάλει με τον Δία, διότι είχαν προηγούμενα από το παρελθόν. Πείθεται να το κάνει, αφού όμως πρώτα η Ήρα του ορκίστηκε να τον παντρέψει με μία από τις νεότερες Χάριτες, την γλυκιά Πασιθέη, πού τόσο επιθυμούσε. Ο Ύπνος με την Ήρα αναχωρούν μαζί για να βρουν το Δία. Η Ήρα σκορπάει στην καρδιά του Δία «γλυκιά αγάπη και επιθυμία» και ο Ύπνος μεταμορφωμένος σε πουλί, τον αποκοιμίζει.
Να σημειώσουμε ότι η Πασιθέη είναι η θεά της χαλάρωσης και της ξεκούρασης, και έτσι καταλαβαίνουμε γιατί είναι τόσο πολύ επιθυμητή στον θεό Ύπνο !
Ο Ύπνος με την αγαπημένη του Πασιθέη, έκαναν παιδιά τους Όνειρους, που φυσικά ακολούθησαν την οικογενειακή επιχείρηση! Τα αδέρφια οι Όνειροι είναι: ο Μορφεύς, ο Ίκελος, ο Φοβήτωρ και ο Φάντασος. Όλοι μαζί ονομάζονται "Όνειροι" και είναι οι θεοί των ονείρων. Κατοικούσαν στις ακτές του ωκεανού, στη Δύση, σε ένα σπήλαιο κοντά στα σύνορα του Άδη. Οι όνειροι, έστελναν τα όνειρα στους θνητούς, μέσα από δύο πύλες που βρίσκονταν εκεί. Η μία πύλη ήταν φτιαγμένη από Κέρατο, και με αυτή έστελναν τα αληθινά όνειρα (προμηνύματα), ενώ με τη δεύτερη που ήταν φτιαγμένη από Ελεφαντόδοντο, έστελναν τα ψεύτικα όνειρα.

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑΤο συναίσθημα στα όνειρα είναι ένας πολύ , μα πολύ βασικός παράγοντας. Προσέξτε το αυτό καλά. Ότι όνειρο και να βλέπετε, εξετάστε πρώτα από όλα το συναίσθημα που σας προκάλεσε. Πώς αισθανόσαστε. Ψάχτε καλά την διάθεση που είχατε κατά την διάρκεια του ονείρου. Από αυτό θα αποκομίσετε πολλά περισσότερα από ότι το ίδιο το συμβάν του ονείρου. Το συναίσθημα είναι αυτό πού προκαλεί την εικονική παράσταση ενός ονείρου. Το αίσθημα που διεγείρει για να δημιουργηθεί το όνειρο. Άν καταφέρεται να δημιουργήσετε συναίσθημα και στα όνειρα της ζωής σας , τότε οι πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα αυτό που ονειρεύεστε , είναι 99% βέβαιο. Προκαλέστε συναίσθημα, διεγείρεται με αυτόν τον τρόπο τα όντα – ιόντα να έρθουν και να σμίξουν μεταξύ τους και να υλοποιήσουν αυτό που επιζητάτε. Τά όνειρα του ύπνου που έχουν τά πιο έντονα συναισθήματα, μας ακολουθούν κατά την διάρκεια της μέρας , και αν προσέξετε, θα δείτε ότι κάπου μέσα στο ρούν της θα πραγματοποιηθούν με το τον ίδιο τρόπο. Όμως, συνήθως , τα όνειρα του ύπνου προέρχονται από τις σκέψεις της ημέρας. Γιαυτό, να είσθε σίγουροι πώς δεν έρχονται από κανένα μυστικό «ονειρόκοσμο», δεν μας τά στέλνει κανείς από εκεί έξω, αλλά τά προκαλούμε εμείς μέσα από τις χαρές και τις επιθυμίες ,{όνειρα ευτυχίας} ή τους φόβούς και τά άγχη μας {εφιάλτες} . Μάθετε να κάνετε καλές σκέψεις κατά την διάρκεια της ημέρας. Ενισχύεται την πίστη σας, εκτός του ότι μεταφέρεται και θετικά συναισθήματα. Μάθετε να κάνετε καλές σκέψεις πρίν κοιμηθείτε. Το πιθανότερο είναι να προκαλέσετε ένα χαρούμενο όνειρο που θα σας ακολουθεί και κατά την διάρκεια της ημέρας. Πράγμα που θα σας δημιουργήσει και μια πολύ – πολύ ωραία ημέρα.
Σόφη Βλάχου

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009

ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Οι σκέψεις της ημέρας , έρχονται στον ύπνο μας σαν όνειρα. Τα όνειρα του ύπνου , έρχονται σαν σκέψεις την ημέρα.

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

ΤΑ ΟΝΤΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ


Όταν ονειρευόμαστε , είτε όταν κοιμόμαστε , είτε όταν είμαστε σε φάση εν δυνάμει ονειροπολήσεως, «κάποιοι» παρατηρούν τις ονειρικές μας σκέψεις. Αυτοί, είναι τα όντα- ιόντα που αποτελούν τά μικρά μόρια σύνθεσης του πέπλου της πραγματικότητας. Τα όντα αυτά δεν «βλέπουν» μόνο τά όνειρά μας , αλλά «ακούν» και τά λόγια ή τις σκέψεις μας. Αυτά έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν το κάθε τι και συνδέονται άμεσα με μας , αλλά και με το σύνολο όλων όσων περιλαμβάνονται στον κόσμο μας. Ο Φρανς Χάρτμαν περιγράφει πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια σκέψη , ένα όνειρο , μια ιδέα. «Όπως κάθε μαθηματικό σημείο στο διάστημα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα ορατό όν με ζωή και συνείδηση, άπαξ και έχει σχηματισθεί ένα ορισμένο κέντρο δύναμης , έτσι και στο αόρατο βασίλειο της ψυχής μπορούν να γεννηθούν αστρικές μορφές , όπου υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Και με τον ίδιο τρόπο πού ένα ζωντανό μικρόβιο στο φυσικό βασίλειο προσελκύει «ύλη» για την ανάπτυξή του, ένα όν στο αστρικό πλάνο , μπορεί να κάνει το ίδιο γύρω από μια σκέψη , ώστε να κρυσταλλοποιηθεί μια ουσιώδης οντότητα.»
Αυτή είναι ή αρχή των μορφών, πού σύμφωνα με τον Πλάτωνα , πρωταρχικός τους κόσμος είναι αυτός των Ιδεών. Ο κόσμος των Ιδεών του Πλάτωνα , είναι η αρχέγονη ουσία που εκπέμπεται από τον Νού Του Δημιουργού και που αποτελεί την αιωνιότητα .

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009

ΟΝΕΙΡΕΨΟΥ ΞΥΠΝΗΤΟΣ

Πού πάνε τα «ονειροϊόντα» πού εκπέμπονται από τον νού μας;

Το μυστικό με τα όνειρα, είναι πώς έχουν την δική τους δύναμη. Την δύναμη της πραγματοποιήσεως. Αν το όνειρο που κάνεις όταν είσαι ξύπνιος, αυτό πού λέμε «έχω ένα όνειρα για την ζωή μου» ή « ονειρεύομαι πώς θα ήθελα να γίνει…» , αν λοιπόν αυτό το όνειρο είναι ψυχικά φορτισμένο με την ενέργεια του πόθου και του πάθους, θα εκπλαγείς όταν δείς με πόση αντιγραφική επιτυχία εκπληρωθεί.
Το όνειρο, είναι μια φανταστική , εικονική θα έλεγα, παράσταση πού στήνεται μέσα στο μυαλό μας , συνδυάζοντας τά πράγματα πού τοποθετούμε , έτσι, ώστε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση , έναν δρόμο , προς το ποθούμενο , την επιθυμία για αυτό πού θέλουμε να συμβεί στην ζωή μας. Το ζήτημα είναι προς τά πού το απευθύνουμε. Γιατί , αν το απευθύνουμε προς μια δύναμη πού αφορά την σκέψη τού «αν οί άλλοι….άν ο καιρός….άν τα οικονομικά μας….άν οι ικανότητές μας…αν αξίζω…» , τότε οι πιθανότητες της πραγματοποίησή του εξαρτώνται από όλους τους παραπάνω παράγοντες. Τότε παραμένουμε μέσα στον Ματρίξ κόσμο με τον οποίο μας έχουν συνδέσει και αποδυναμωνόμαστε από όλα τά δικά μας στοιχεία δύναμης και ενέργειας.
Η ερώτηση λοιπόν επαναλαμβάνετε , «Το ζήτημα είναι προς τά πού το απευθύνουμε
Σύντομα η απάντηση.
ΣΟΦΗ ΒΛΑΧΟΥ

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

ΟΝΕΙΡΟ...ΟΝ + ΕΙΡΩ


Όνειρο. Το όνειρο ετυμολογείτε από την σύνθεση του Όν και Είρω. Το Όν είναι η ύπαρξη , ενώ το Είρω σημαίνει «συνάπτω, συναρμολογώ , συνδέω» . Αλλά ακόμη , το Είρω σημαίνει και « μιλώ , αφηγούμαι , διηγούμαι»

Όναρ
Όναρ ,το {γεν. όναρος και όνείατος } : {ους.} : όνειρο // οπτασία στον ύπνο// σκιάς.
Όναρ = όνειρο μιάς σκιάς. Ετυμ. < θ. αναρ – ανειρ-.
Πιθανότατη ετυμολογία του ονόματος Όναρ , ίσως είναι ή παρακάτω σύνθεση.
«Όν» και «Άρά» . Το «Όν» είναι η Ύπαρξη , και «Άρά» είναι η ευχή, η προσευχή αλλά και ή κατάρα. Αυτό και μόνο αποκαλύπτει την δύναμη των ονείρων σε σχέση με την πραγματικότητα. Κατά πόσο μπορούμε να έχουμε στην ζωή μας την χαρά μιάς «ευχής» ή τον φόβο μιάς «κατάρας» . Από εμάς εξαρτάται για το κάθε τι πού επιτρέπουμε να μπαίνει στον δρόμο μας και να υλοποιείται.

Συνδέστε αυτά τα δύο και θα μάθετε πολλά.
Σόφη Βλάχου

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2009

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


ΠΡΟΣΕΧΤΕ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Τα όνειρα, όπως και οι σκέψεις, είναι δωρεάν. Μπορούμε να έχουμε όσα θέλουμε. Τα όνειρα πού κάνουμε για την ζωή είναι καθημερινές σκέψεις για την εξέλιξή μας. Τα όνειρα πού βλέπουμε όταν κοιμόμαστε είναι το απρόβλεπτο μη συνειδητό «ξέσπασμα» διαφόρων σκέψεων πού μεταφέρονται σαν εικόνες στον ύπνο μας , προερχόμενα από το σύνολο των εν συνειδήσι σκέψεων πού βρίσκονται σε κυτταρικά «κουτάκια» μέσα στον εγκέφαλό μας. Τα όνειρα της ζωής μας μπορούν να πραγματοποιηθούν αν πιστέψουμε σε αυτά, αν επιμείνουμε και τα αγαπήσουμε , αν πολεμήσουμε για αυτά, αν τα προστατεύσουμε. Τα όνειρα της ζωής μας που κατευθύνονται από την συνείδηση του «Εγώ» μας έχουν πάρα πολλές πιθανότητες να υλοποιηθούν. Ο λόγος είναι ότι , η συναισθηματική φόρτιση με την οποία τα περιβάλουμε δίνουν την δυνατότητα κινητοποίησης των μορφογενετικών πεδίων , ούτως ώστε να μεταφέρουν σε εμάς όλα τα μέσα για την εξυπηρέτησή μας και τον σκοπό μας. Αν όμως απογοητευθούμε από την βιασύνη μας να τά δούμε να γίνονται γρήγορα πραγματικότητα , υπάρχει το ενδεχόμενο να απομακρύνουμε άθελά μας αυτήν την βοήθεια .
Προσέξετε λοιπόν τι όνειρα κάνετε για την ζωή σας , αναζητήστε αυτά πού θα σας φέρουν χαρά και αγάπη, ηρεμία και εξέλιξη , αρμονία και θετική ενέργεια , και να είστε σίγουροι πώς θα τά έχετε ‘όλα αυτά χωρίς κανένα αντίτιμο. Προσέξετε τα όνειρά σας να μην είναι φιλοχρήματα , άπληστα, εγωιστικά , υλιστικά , αυτά τά όνειρα έχουν και το αντίτιμο τους. Γιατί να ξέρεται πώς κάποια μικρά , πολύ μικρά όντα – ιόντα πού ζούν στο πεδίο του μορφογενετικού χώρου και που το αποτελούν , συνεργάζονται με την σκέψη σας και μεταμορφώνονται έτσι, ώστε να εξυπηρετήσουν τον σκοπό των ονείρων σας. Αν τα όνειρά σας είναι της πρώτης κατηγορίας , τότε τά όντα- ιόντα είναι οι άγγελοι που με προστατευτικό τρόπο θα σας μεταφέρουν αυτό πού ζητάτε, αν όμως είναι της δεύτερης κατηγορίας, τότε δυστυχώς γίνονται δαίμονες που με τον ίδιο άπληστο τρόπο επιδιώκουν να σας φέρουν κοντά στο ποθητό σας στόχο. Μόνο που για να γίνει αυτό θα πρέπει να θυσιάσετε κάτι άλλο σαν αντίτιμο.
Τώρα, τά όνειρα του ύπνου για τά οποία πολλές φορές έχουμε ακούσει πώς «βγαίνουν αληθινά», θα πρέπει να γνωρίζεται πώς αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Συμβαίνει μόνο σε αυτούς που τά πιστεύουν. Τά πιο απίθανα όνειρα που μπορεί να δούμε στον ύπνο μας , είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στην καθημερινότητά μας και να εκπλαγούμε. Αυτό οφείλεται σε όσους δίνουν προσοχή σε αυτά και χωρίς λογική επεξεργασία αλλά συναισθηματική φόρτιση = πίστη, περιμένουν με σιγουριά την υλοποίησή τους η οποία συχνάκις συμβαίνει. Δεν είναι κακό αυτό βέβαια , εκτός αν τά όνειρά μας είναι αρνητικά. Καλό θα είναι τά αρνητικά όνειρα αν μπορείτε να τά αποκωδικοποιείτε ώστε να βρείτε την αιτία πού τά προκάλεσε και με αυτόν τον τρόπο τά αποτρέπετε. Η συμμετοχή της λογικής αποδομεί το αυτοδημιούργητο μη συνειδητό κατασκεύασμα πού ονομάζουμε όνειρο ύπνου . Αλλιώς , μην τά αναφέρεται . Είναι μια σίγουρη τακτική για να διώξετε.
Κάντε τώρα τον συνδυασμό της πραγματοποίησης των ονείρων της ζωής και των ονείρων του ύπνου και θα συμπεράνετε τι σημαίνει υλοποίηση των σκεπτομορφών του νού.


ΣΟΦΗ ΒΛΑΧΟΥ

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2009

Η θεραπεία της ψυχής μέσα από τα όνειραΤα όνειρα ανέκαθεν κατείχαν κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Στην αρχαιότητα αντιμετωπίζονταν ως πρωταρχική δραστηριότητα της ψυχής και το περιεχόμενό τους θεωρείτο μια πραγματικότητα που ζούσε η ψυχή σε μια άλλη διάσταση.
Μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές των ονείρων ήταν η χρήση τους ως θεραπεία τελετουργικής μορφής. Άνθρωποι που υπέφεραν από σωματικές, ψυχολογικές ή πνευματικές ασθένειες, μπορούσαν να επισκέπτονται θεραπευτικά κέντρα. Εκεί ιερείς-θεραπευτές ακολουθούσαν ένα συνδυασμό εφαρμοσμένης ιατρικής και πνευματικής καθοδήγησης, που βοηθούσε στην προετοιμασία του ασθενούς να δεχτεί την επίσκεψη του Ασκληπιού, του θεού της θεραπευτικής, κατά την εγκοίμησή του.
Η σύγχρονη ιατρική και ψυχοθεραπεία αποτελούν άμεση προέκταση της αρχαίας αυτής πρακτικής. Τα όνειρα θεωρούνται μορφές πραγματικών ψυχικών εμπειριών, που διαδραματίζονται στον εσωτερικό κόσμο και που αποκαλύπτουν τις πραγματικές διαστάσεις του αρχέτυπου κόσμου που υπάρχει αιώνια και πέρα από εμάς. Εφόσον τα όνειρα γεννιούνται στα αρχέγονα βάθη της ψυχής, εκεί όπου όλα είναι μυθικά, μπορούν να αποκαλύψουν, να ανακατατάξουν, να επηρεάσουν ή να μεταλλάξουν τις ίδιες τις διεργασίες της φαντασίας που συντελούνται εκεί. Μπορούν, μέσα από αυτό το εσωτερικό ταξίδι της ψυχής, να διαμορφώσουν την κατάσταση του νου μας.
Προσφέρουν θεραπεία μέσω της αφύπνισης και της αναδιοργάνωσης των ψυχικών ενεργειών και δομών. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να βιώσουμε άμεσα εμπειρίες που θα αλλάξουν τις εικόνες στο υποσυνείδητό μας και σαν συνέπεια τη ροή ενέργειας στο σώμα και στην ψυχή.
Πρακτικά έχουμε περισσότερο όφελος αν το πρωί ρωτήσουμε τον εαυτό μας: «Τι έκανα στα όνειρά μου χθες βράδυ;», παρά: «Πώς να ερμηνεύσω το όνειρο αυτό;». Η ανάλυση θα πρέπει να υποστηρίζει και να καθοδηγεί την εμπειρία του ονείρου, όχι να την υποκαθιστά.
Χρησιμοποιώντας τους θησαυρούς που έχουμε συγκεντρώσει από την παράδοση του Ασκληπιού, μπορούμε να αναζητήσουμε την προσωπική μας θεραπεία.
Για να προκαλέσουμε μια ασκληπίεια θεραπεία για τον εαυτό μας, μπορούμε να ακολουθήσουμε τέσσερα βασικά στάδια θεραπείας, όπως προτείνει ένας πρωτοποριακός ψυχίατρος, ο Μάικλ Μέρφι, με τρόπους αποδεκτούς και ταιριαστούς σ’ εμάς.
Αυτά τα στάδια είναι:
Α) Αναζήτηση. Το πρώτο βήμα γι’ αυτήν είναι η αποδοχή ότι χρειαζόμαστε θεραπεία, ο εντοπισμός νοσογόνων παραγόντων και η αναγνώριση ότι η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ισορροπίας στην ψυχή. Δε θα πρέπει να πιστεύουμε ότι η θεραπεία μέσω ονείρων είναι υποκατάστατο της συμβατικής ιατρικής. Αντίθετα, λειτουργεί πολύ καλύτερα ως συμπλήρωμα και υποστήριξή της, ως μέθοδος που στοχεύει κυρίως στα ψυχοσωματικά αίτια και στις κρυφές αιτίες των ασθενειών.
Αναζήτηση σημαίνει να αφήσουμε το γνώριμο περιβάλλον πίσω μας και να ταξιδέψουμε σε άγνωστες περιοχές. Τέτοιες μπορεί να είναι ένα παραδοσιακό Ασκληπιείο, αλλά και μια εξόρμηση στη θάλασσα, στο βουνό, στην ερημιά ή ακόμα και σε μια γωνιά του σπιτιού μας, οπουδήποτε μπορεί κανείς να αποτραβηχτεί από τις καθημερινές πιέσεις της ζωής. Αυτό το «ταξίδι» θα είναι μια θεραπευτική αναζήτηση. Σπάζοντας την καθημερινή ρουτίνα και βρίσκοντας χρόνο για να ηρεμήσουμε και να αφουγκραστούμε, αναζητάμε θεϊκή υποστήριξη και απαντήσεις.
Β) Σύντροφοι προσκυνητές. Το να προχωρήσουμε στην αναζήτηση μαζί με άλλους, μας βοηθά στην προσωπική διαδικασία της ίασης και μας συνδέει με μια κοινότητα ανθρώπων που συμμερίζονται τις σκέψεις και τις ανησυχίες μας, μας βγάζει από την αίσθηση της απομόνωσης ή και της απελπισίας ακόμα. Μπορούμε να εμπιστευτούμε την ανάγκη μας για θεραπεία σε φίλους ή συγγενείς, να βρούμε ομάδες υποστήριξης από άτομα με παρόμοιες ανάγκες, να απευθυνθούμε σε ψυχοθεραπευτή ή ακόμα και να διαβάσουμε έργα για αναζητήσεις και προσκυνήματα. Όταν δούμε τον εαυτό μας να έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι αναζήτησης, θεραπείας και πνευματικής αναγέννησης, τότε παύουμε να είμαστε συμβιβασμένοι με την πραγματικότητα και περνάμε στη συνεχή αναζήτηση μεταμόρφωσης.
Γ) Προετοιμασία. Η ενασχόληση με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η κάθαρση, η παρακολούθηση μουσικών και θεατρικών παραστάσεων, οι κατάλληλες σωματικές ασκήσεις, η αποτοξινωτική διατροφή και η αναζήτηση καθοδήγησης, μας βοηθά να αφήσουμε τον καθημερινό κόσμο πίσω μας, αυτά που μας ενοχλούν, μας καταπιέζουν ή μας αρρωσταίνουν.Η προετοιμασία είναι σχεδιασμένη για να μας βοηθήσει να μπούμε σε μια διαφοροποιημένη και υγιέστερη πραγματικότητα. Όσο πιο γεμάτος και συνειδητός είναι ο χρόνος προετοιμασίας, τόσο περισσότερο συντονίζονται το σώμα και η ψυχή, ώστε να προσεγγίσουν την ισορροπία που είναι απαραίτητη για τη θεραπεία.Όταν νιώσουμε ότι έχει έρθει η ώρα να αναζητήσουμε το όνειρο, ας μπούμε σε κάποιο είδος αβάτου. Ο Τζόζεφ Κάμπελ συνιστά την καθημερινή ολιγόωρη απομάκρυνση από τον κόσμο για να τραφεί η ψυχή με τέχνη, μουσική, διάβασμα, γράψιμο, σιωπή, διαλογισμό ή οτιδήποτε μπορεί να την ευφράνει. Κατά άλλους το ίδιο χρήσιμη είναι και η εβδομαδιαία αργία.Αυτή η διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει ως «θάλαμος εγκοίμησης», όπως επίσης η επίσκεψη σε ένα μουσείο τέχνης, το να περπατάμε ή να ξαπλώνουμε στην ύπαιθρο.Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι το άβατο βρίσκεται μέσα μας και μάθουμε πώς να εισερχόμαστε σ’ αυτόν τον ιερό εσωτερικό χώρο, τότε όλος ο πλανήτης γίνεται «Ασκληπιείο», θεραπευτήριο για μας.
Δ) Το όνειρο. Η είσοδος σε κάποιο είδος αβάτου, η εγκοίμηση σ’ αυτό, ο διαλογισμός ή άλλη παρόμοια τεχνική, οδηγούν σε όνειρα ή οραματισμούς που θα μας θεραπεύσουν ή θα μας δείξουν πώς να θεραπευτούμε. Τα θεραπευτικά όνειρα μπορούν να παρουσιαστούν με διάφορους τρόπους. Μπορεί να βιώσουμε ένα «μεγάλο όνειρο» γεμάτο σύμβολα, που η σημασία τους να είναι ξεκάθαρη και ικανή να μας αλλάξει τη ζωή. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην αναγνωρίσουμε ή να μην κατανοήσουμε το μήνυμα του ονείρου.Είναι σημαντικό να καταγράφουμε όσες περισσότερες εικόνες μπορούμε από τα όνειρά μας, να τις επεξεργαζόμαστε, να αναλογιζόμαστε τί σημαίνουν, να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους, βρίσκοντας τα κοινά τους στοιχεία. Είναι κεφάλαια της «θεραπευτικής μας Οδύσσειας».
Ας αντιμετωπίζουμε τα όνειρά μας ως πύλες μεταξύ της καθημερινής πραγματικότητας και ενός άλλου κόσμου, στον οποίο η ψυχή ταξιδεύει ή «ζει πραγματικά» όσο εμείς κοιμόμαστε. Ας δεχτούμε τη σοφία και την καθοδήγηση που προσφέρουν.
Η κάθαρση και τα θεραπευτικά όνειρα είναι δυο από τις απαραίτητες εμπειρίες που χρειαζόμαστε όλοι εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι, για να μπορέσουμε να επουλώσουμε τις ηθικές και πνευματικές πληγές που ταλανίζουν την ύπαρξή μας και το σύγχρονο πολιτισμό.

nea-acropoli.gr

Δείτε τα όνειρά σας σε μόνιτορ
Μια ερευνητική ομάδα από την Ιαπωνία υποστηρίζει ότι εφηύρε μία τεχνολογία που θα μπορεί επιτέλους να προβάλει ό,τι έχουμε στο μυαλό μας - όπως τα όνειρά μας - σε μια οθόνη υπολογιστή.
Οι ερευνητές στα Υπολογιστικά Νευρολογικά Εργαστήρια ATR κατόρθωσαν να προβάλλουν εικόνες κατευθείαν από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως δήλωσαν στην έρευνά τους που αποκαλύφθηκε στο αμερικανικό περιοδικό «Neuron».
Ενώ η ομάδα προς το παρόν έχει καταφέρει να αναπαραγάγει μονάχα απλές εικόνες από τον εγκέφαλο, ισχυρίζονται επιπλέον ότι μέσω της τεχνολογίας τελικά μπορούν να υπολογίσει όνειρα και άλλα μυστικά.
«Ήταν η πρώτη φορά, σε παγκόσμιο επίπεδο, που έγινε δυνατή η απευθείας απεικόνιση από τον ανθρώπινο εγκέφαλο», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου. «Εφαρμόζοντας αυτήν την τεχνολογία, θα μπορούμε να καταγράφουμε και να επαναλαμβάνουμε την αναπαραγωγή εικόνων που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως όνειρα».
Όταν οι άνθρωποι κοιτάζουν ένα αντικείμενο, ο αμφιβληστροειδής του ματιού αναγνωρίζει μια εικόνα που μετατρέπεται σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία προωθούνται στον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου. Η ομάδα πέτυχε, λοιπόν, να συλλάβει αυτά τα σήματα και στην συνέχεια να τα οικοδομήσει εκ νέου σε μορφές που βλέπουν οι άνθρωποι.
Στα πειράματά τους οι ερευνητές έδειξαν σε ανθρώπους που συμμετείχαν τα έξι γράμματα της λέξης «νευρών» και κατάφεραν να ανοικοδομήσουν τα γράμματα σε μια οθόνη υπολογιστή, μετρώντας την εγκεφαλική τους δραστηριότητα.
www.kathimerini.gr

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009

Tα όνειρα επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας
Η επιστήμη ακόμα παλεύει να κατανοήσει το υλικό των ονείρων, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι, από όλους τους πολιτισμούς, σε όλο τον κόσμο, συνεχίζουν να πιστεύουν ότι τα όνειρα περιέχουν σημαντικές κρυμμένες αλήθειες και "μηνύματα" και, ως εκ τούτου, η συμπεριφορά τους επηρεάζεται σημαντικά, όταν ξυπνάνε, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα.
Η έρευνα -που έρχεται, μεταξύ άλλων, να δικαιώσει τη σημασία που έδινε ο Φρόιντ στην ανάλυση των ονείρων- έγινε από επιστήμονες του αμερικανικού πανεπιστημίου Κάρνεγκι Μέλον υπό την καθηγήτρια ψυχολογίας, Κάρεϊ Μόργουετζ και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Journal of Personality and Social Psychology" (Περιοδικό της Προσωπικότητας και της Κοινωνικής Ψυχολογίας) της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης, σύμφωνα με την ηλεκτρονική υπηρεσία Live Science.
Αν και οι ψυχολόγοι συνεχίζουν να διαφωνούν για την ερμηνεία των ονείρων, η έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης πιστεύουν πως τα όνειρά τους μεταφέρουν σημαντικές και πλήρεις νοήματος μυστικές ενοράσεις για τον εαυτό τους και τον κόσμο.
Επιπλέον, στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι, όταν ξυπνούν, συσχετίζουν τα γεγονότα της ζωής με αυτά του ύπνου τους. Αν δουν ένα όνειρο, για παράδειγμα, με ένα αεροπλάνο που πέφτει, θα αναπροσαρμόσουν ανάλογα τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, ακόμη περισσότερο και από το αν η κυβέρνηση είχε βγάλει προειδοποίηση για τρομοκρατική απειλή.

Άλλα πορίσματα της έρευνας είναι ότι οι άνθρωποι γενικά δίνουν μεγαλύτερη σημασία αν δουν ένα ευχάριστο όνειρο με ένα άτομο που τους αρέσει, παρά ένα όνειρο με ένα άτομο που αντιπαθούν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό υποδηλώνει ότι συχνά οι άνθρωποι αποδίνουν νόημα στο όνειρο, όταν αυτό αντιστοιχεί σε προϋπάρχουσες αντιλήψεις και επιθυμίες τους.
naftemporiki.gr

Τα όνειρά σου μην τα λες...

Οι σημερινοί άνθρωποι, όπως και οι παλαιότεροι, πιστεύουν ότι τα όνειρα κρύβουν σημαντικές αλήθειες. Πρόσφατα δημοσιευμένα αποτελέσματα συντονισμένων μελετών σε τρεις χώρες αποκάλυψαν ότι δίνουμε τελικά μεγαλύτερη σημασία στο περιεχόμενο των ονείρων μας απ’ ό,τι συνήθως γίνεται δεκτό. Η επιστημονική ομάδα του δρ. Κάρι Μόργουετζ και των συνεργατών από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon των Η.Π.Α. πραγματοποίησε 6 έξι διαφορετικές μελέτες στις οποίες συμμετείχαν περίπου 1.100 άτομα σε Η.Π.Α., Ινδία και Νότιο Κορέα. Τα πορίσματά τους δημοσιεύονται στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal of Personality and Social Psychology». Σύμφωνα με αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζουν, πιστεύουν ότι τα όνειρα περιέχουν σημαντικές «κρυφές» αλήθειες. Αν και οι ερμηνείες που δίνουν οι ψυχολόγοι για τα όνειρα είναι πολλές, ποικίλες και συγκρουόμενες, για το δρ. Μόργουετζ «οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τα όνειρα ως μια πύλη ενορατικής γνώσης τόσο για τον εαυτό τους όσο για τον κόσμο γύρω τους». Φοιτητές και στις τρεις χώρες, όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές κουλτούρες τους, αποδέχονταν θεωρίες που αποδίδουν στα όνειρα συγκαλυμμένες αλήθειες. «Οι περισσότεροι άνθρωποι συμμερίζονται την άποψη ότι τα όνειρα δεν προβλέπουν το μέλλον» αναγνωρίζει ο καθηγητής αλλά σε μια από τις μελέτες τους οι ερευνητές κατάφεραν να υποβάλλουν «υποψήφιους» επιβάτες αεροπορικών πτήσεων στην ιδέα του αεροπορικού δυστυχήματος. Πολλοί είδαν στο όνειρό τους το δυστύχημα να συμβαίνει, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη άνοδο του άγχους τους πριν από την πραγματική πτήση… Επίσης, σύμφωνα με τον δρ. Μόργουετζ, «οι άνθρωποι έχουν την τάση να αποδίδουν ερμηνείες στα όνειρά τους σύμφωνα με τα προϋπάρχοντα πιστεύω και τις επιθυμίες τους». Οι θρήσκοι είχαν έτσι πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πιστεύουν πραγματικά ότι ο θεός τους «μιλάει» στο όνειρό τους, όχι όμως οι αγνωστικιστές και οι άθεοι. Αυτό που ζούμε στον ύπνο αποδεικνύεται λοιπόν να έχει πάντα κάποια σχέση μ’ αυτό που ζούμε στο «ξύπνιο»…


Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

Η παραδοξότητα του ξύπνιου μέσα στον ύπνο


Είναι μια κοινή ανθρώπινη εμπειρία, την οποία μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να μελετά στα σοβαρά ο άνθρωπος. Πρόκειται για τα λεγόμενα lucid dreams ή συνειδητά όνειρα. Και όταν μιλάμε για «ονειροναυτική», δεν κινούμαστε στον χώρο της παραψυχολογίας αλλά στον χώρο των επιστημονικών ερευνών για τη φύση του ύπνου. Ενας άνθρωπος ονειρεύεται ότι βρίσκεται στην κορυφή ενός ουρανοξύστη. Μέσα στο όνειρό του, κοιτάζοντας τους δρόμους από κάτω, νιώθει ίλιγγο και γραπώνεται γερά από το προστατευτικό κιγκλίδωμα, μην τυχόν παραπατήσει και πέσει στο κενό. Ως αυτή τη στιγμή βιώνει το όνειρό του σαν πραγματικότητα και συμπεριφέρεται αναλόγως.
Κάποια όμως, ασύμβατη με το σκηνικό, λεπτομέρεια, ίσως κάποια στιγμιαία έμπνευση, τον κάνει να συνειδητοποιήσει, μέσα στο ίδιο του το όνειρο, ότι ονειρεύεται και ότι όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στη φαντασία του. Με αυτή την επίγνωση τώρα ο ονειρευόμενος, απαλλαγμένος από τις φοβίες και τις ανησυχίες του, αναφωνεί:
­ Μα είναι υπέροχο! Ονειρεύομαι! Δεν διατρέχω κανέναν κίνδυνο!
Χωρίς ενδοιασμούς πλέον, παίρνει την απόφαση να πηδήξει από τον ουρανοξύστη και να προσγειωθεί μαλακά στην άσφαλτο, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω. Κατά την ελεύθερη πτώση και την ομαλή προσεδάφιση, πάντοτε μέσα στο όνειρό του, νιώθει απερίγραπτη χαρά, ευφορία και ένα μοναδικό συναίσθημα απόλυτης ελευθερίας. Τα αισθήματα αυτά εξακολουθούν να τον πλημμυρίζουν όταν πραγματικά ξυπνάει λίγο αργότερα στο κρεβάτι του, έχοντας την επίγνωση ότι μόλις έζησε μια μοναδική εμπειρία, ένα όνειρο, κατά τη διάρκεια του οποίου ήξερε ότι ονειρευόταν!
Αυτό ήταν ένα πρώτο, απλό και σύντομο παράδειγμα ενός «lucid dream», ενός συνειδητού ονείρου. Τις τελευταίες δεκαετίες ένας ολόκληρος τομέας ερευνών έχει ανοίξει σχετικά με αυτό το είδος ονείρων. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επικρατήσει ως όρος «lucid dreams». Στα ελληνικά, δεν γνωρίζω να υπάρχει ακόμη ικανοποιητική μετάφραση. Εχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί όροι όπως «συνειδητά», «διαυγή» ή «φωτεινά» όνειρα. Εμείς όμως, προς το παρόν, ας κρατήσουμε τον διεθνή όρο.
«Lucid dreams» λοιπόν λέγονται εκείνα τα όνειρα κατά τα οποία το υποκείμενο έχει πλήρη επίγνωση ότι ονειρεύεται.
Της νύχτας τα καμώματα...
Φυσικά κάθε νύχτα ονειρευόμαστε. Κάθε νύχτα μάς κατακλύζουν δεκάδες απίστευτα και παράλογα πράγματα, χωρίς εμείς να δίνουμε μεγάλη σημασία. Δεχόμαστε την «ονειρική λογική», τις παραβιάσεις των φυσικών νόμων, τις «τρελές» ιστορίες, σαν να ήταν φυσιολογικά και καθημερινά συμβάντα. Κάθε νύχτα, όταν αρχίζουν τα όνειρα, σβήνει το φως της κρίσεως, που διαχωρίζει το φανταστικό από το πραγματικό. Ακόμη και αν χρησιμοποιήσουμε την παραδοσιακή τεχνική του τσιμπήματος στο μπράτσο, για να ελέγξουμε αν είναι όνειρο, δεν θα μας οδηγήσει στην αλήθεια. Απλώς θα πονέσουμε λίγο και θα συνεχίσουμε την ονειρική ζωή, τώρα πια εντελώς πεπεισμένοι ότι πρόκειται για την πραγματικότητα.
Αυτά βέβαια δεν είναι «lucid dreams», γιατί δεν έχουμε την επίγνωση ότι ονειρευόμαστε. Τη στιγμή όμως που θα τεθεί η... ερώτηση κρίσεως «Μήπως ονειρεύομαι;» και η απάντηση είναι καταφατική, τότε τα πράγματα αλλάζουν.
Επειδή στον ονειρόκοσμο, όπως αναφέραμε, παύουν να ισχύουν οι φυσικοί νόμοι και η κοινή λογική, στα «lucid dreams» μπορούμε να ελέγξουμε και να κατευθύνουμε, κατά βούληση, το ονειρικό υλικό. Μπορούμε να πειραματιστούμε άφοβα και ελεύθερα με τις ονειρικές εικόνες, αφού γνωρίζουμε ότι, όποιες εκπλήξεις και αν μας επιφυλάσσουν, αυτές θα είναι πάντοτε προϊόντα της φαντασίας μας.
Σύγχρονοι ερευνητές, όπως η Patricia Garfield, ο Charles Τ. Tart, η Celia Green κ.ά., έχουν δημοσιεύσει πολλές αφηγήσεις συνειδητών ονείρων, όπου το υποκείμενο αρχίζει σιγά σιγά να αποκτά τον έλεγχο του ονειρικού βασιλείου του. Γίνεται, όπως λένε, ένας μάγος στο υποσυνείδητο, ένας άρχοντας του ονειρόκοσμου, ένας ονειροναύτης...
Υπάρχουν πλέον αμέτρητες μαρτυρίες όπου οι ονειρευόμενοι διηγούνται ότι μεταμορφώνονται κατά βούληση σε, π.χ., λυκάνθρωπους, παίζουν τζούντο με δαίμονες, γράφουν ποιήματα σε ξένες γλώσσες, γίνονται αόρατοι, περνάνε μέσα από τοίχους, εκτοξεύουν φωτιές με τα χέρια τους, τηλεμετακινούνται, υλοποιούν σκέψεις, ενσαρκώνουν χαρακτήρες, κουβεντιάζουν με πεθαμένους, ερωτοτροπούν με τοπ μόντελς, εξερευνούν άγνωστους πλανήτες, πλάθουν δικά τους ονειρικά τοπία... και όλα αυτά έχοντας πάντοτε την επίγνωση ότι στον πραγματικό, φυσικό κόσμο κοιμούνται ήσυχα και ανενόχλητα στο κρεβάτι τους.
Εδώ φαίνεται αμέσως και η ομοιότητα που έχουν τα lucid dreams με την εικονική πραγματικότητα (virtual reality). Μόνο που στον ονειρόκοσμο μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια επιθυμητή πραγματικότητα χωρίς πολύπλοκα μηχανήματα και πανάκριβες συσκευές. Αρκεί μόνο να συνειδητοποιήσει ότι πραγματικά ονειρεύεται.
Μεγάλο βάρος δίνεται σήμερα στα λεγόμενα «εργαστήρια ονείρων» για την κατανόηση αυτής της παράδοξης εμπειρίας.
Οι πρώτες όμως αναφορές του ανθρώπου σε συνειδητά όνειρα χρονολογούνται στον 4ο π.Χ. αιώνα, στα κείμενα «περί Ονείρων» του Αριστοτέλη. Η ιδέα λοιπόν δεν ήταν ξένη στους φιλόσοφους εκείνης της εποχής.
Στα χριστιανικά χρόνια συναντάμε αναφορές για lucid dreams στην αλληλογραφία του Αγίου Αυγουστίνου (415 μ.Χ.) και σε κείμενα του Θωμά του Ακινάτη.
Κατά την άνθηση του αραβικού πολιτισμού, τον 12ο αιώνα, ο γνωστός διδάσκαλος Ibn-el-Arabi φαίνεται ότι μελέτησε σοβαρά το φαινόμενο και θεωρούσε πολύ σημαντική τη συνειδητότητα κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Τον 19ο αιώνα αρχίζουν να δημοσιεύονται αρκετές μελέτες με αποκλειστικό θέμα τα lucid dreams, των Marquis d'Harvey Saint Denis, Φρειδερίκου Νίτσε κ.ά. Τα συνειδητά όνειρα εισχωρούν τώρα και στη λογοτεχνία, όπως σε έργα του Καρόλου Ντίκενς και αργότερα του Τόμας Μαν.
Τον 20ό αιώνα, ακόμη και ο πατέρας της ψυχανάλυσης Ζίγκμουντ Φρόιντ θα αναφερθεί σε αυτά, από τη δεύτερη έκδοση και μετά της Ερμηνευτικής των ονείρων.
Οι πρώτες μελέτες
Τον όρο όμως «lucid dreams» τον οφείλουμε στον ολλανδό ψυχίατρο F.W. van Eeden και στο μυθιστόρημά του Η γέφυρα των ονείρων που δημοσίευσε το 1913.
Επίσης έχει επισημανθεί ότι τα ιερά κείμενα των θιβετιανών βουδιστών μοναχών δίνουν μεγάλο βάρος στην εμπειρία της συνειδητότητας κατά τον ύπνο.
Τέλος, όπως αναφέρουν ανθρωπολόγοι που έχουν μελετήσει τη φυλή Senoi στη Μαλαισία, τα μέλη της φυλής αυτής υπόκεινται σε εκπαίδευση ονειρικής συνειδητοποίησης από τα παιδικά τους κιόλας χρόνια!
Στη Δύση σοβαρές έρευνες για τα lucid dreams δεν άρχισαν παρά μετά τη δεκαετία του 1960, κυρίως στις ΗΠΑ, όπου έχουν γίνει θέμα διδακτορικών διατριβών και έχουν αναγνωρισθεί με έδρες σε πολλά πανεπιστήμια.
Παρ' όλα αυτά οι ερευνητές παραδέχονται ότι οι μελέτες τους βρίσκονται ακόμη σε εμβρυακό στάδιο.
Στα πρόσφατα βιβλία τους Conscious Mind, Sleeping Brain και Exploring the World of Lucid Dreaming o Stephen La Berge και η Jayne Gackenbach παρουσιάζουν τα τελευταία συμπεράσματα των ερευνών σε αυτόν τον τομέα.
Κατώφλι για το lucid dream, λένε, είναι η «προσυνειδητή φάση», όπου το υποκείμενο αρχίζει να υποψιάζεται ότι «ίσως» ονειρεύεται. Η εξοικείωση με αυτή την προκαταρκτική φάση ανοίγει τις πύλες για την πλήρη συνειδητοποίηση.
Αλλοι, πιο ιδιόμορφοι τρόποι για να συνειδητοποιήσει κανείς ότι ονειρεύεται είναι να θυμηθεί να κοιτάξει έντονα τα χέρια του μέσα στο όνειρό του. Αυτή η απλή πράξη φαίνεται ότι έχει καταλυτική επίδραση και οδηγεί, όπως λέγεται, κατευθείαν σε lucid dream.
Η ακίνδυνη παράλυση
Η ανάγνωση γραπτού κειμένου σε συνειδητό όνειρο παρουσιάζει, σύμφωνα με τα πειράματα που έχουν γίνει, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο γραπτός λόγος στον ονειρόκοσμο παρουσιάζει μεγάλη ρευστότητα και τάση προς συνεχή μεταμόρφωση.
Επίσης έχει ερευνηθεί η σχέση της ονειρικής συνειδητότητας με την κάπως τρομακτική κατάσταση της «παράλυσης κατά τον ύπνο». Οι έρευνες δείχνουν ότι η παράλυση αυτή όχι μόνο είναι ακίνδυνη αλλά αποτελεί άλλη μια θαυμάσια πύλη για τα συνειδητά όνειρα.
Η στενή σχέση των lucid dreams με το εκούσιο πέταγμα είναι κάτι παραπάνω από φανερή, αφού αποτελεί την πρώτη τεχνική που μαθαίνει αμέσως κάθε ονειροναύτης. Οπως λένε και οι ίδιοι, το πέταγμα αποτελεί την έσχατη ένδειξη ότι ονειρεύεσαι.
Πιο προχωρημένοι ονειροναύτες έχουν καταφέρει, σύμφωνα πάντοτε με τους ερευνητές, να αυξάνουν τη χρονική διάρκεια των ονείρων τους στροβιλιζόμενοι γύρω από τον εαυτό τους με μεγάλη ταχύτητα.
Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι ο ονειρευόμενος μπορεί εκούσια να μεταφέρει το κέντρο του «εγώ» του σε τρίτο πρόσωπο μέσα στο όνειρο. Το υποκείμενο με αυτόν τον τρόπο αλλάζει κυριολεκτικά προσωπικότητα, έχοντας πάντοτε την επίγνωση ότι ονειρεύεται.
Μεγάλη σπουδαιότητα έχει φυσικά δοθεί στις ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες των lucid dreams. Οι έρευνες έχουν κυρίως επικεντρωθεί στους επαναλαμβανόμενους και έμμονους εφιάλτες. Η αντιμετώπισή τους μέσα από lucid dreams έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική· «on line» στο ίδιο το ασυνείδητο τα χαρακτηρίζουν πολλοί σύγχρονοι ψυχαναλυτές.
Ο έμπειρος «ονειροναύτης»
Αξίζει τέλος να αναφέρουμε και τον αμερικανό ονειροναύτη Alan Worsley. Θεωρείται ο πιο έμπειρος του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Πειραματίζεται με lucid dreams από τα παιδικά του χρόνια και τα συγγράμματά του αποτελούν πραγματικές αποκαλύψεις για όσους ενδιαφέρονται. Ηταν από τους πρώτους που επεσήμανε την ιδιόμορφη σχέση των lucid dreams με τον ηλεκτρισμό, και ιδίως με το άναμμα ηλεκτρικών συσκευών. Κατά την επεξεργασία του με την ονειρική ύλη, έχει περάσει δεκάδες ώρες ερευνώντας ονειρικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα που στον ονειρόκοσμο έχουν την τάση να παρουσιάζουν περίεργη συμπεριφορά.
Ο Worsley ήταν ο πρώτος ονειροναύτης που έστειλε σήματα από το όνειρο προς το εξωτερικό περιβάλλον. Με κωδικοποιημένες κινήσεις των οφθαλμών και των ακροδακτύλων άρχισε να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που του είχαν θέσει οι παρατηρητές των πειραμάτων αυτών. Πιστεύεται ότι τα συμπεράσματα από αυτές τις προσπάθειες επικοινωνίας θα φωτίσουν ακόμη περισσότερο την παράδοξη εμπειρία του ξύπνιου μέσα στον ύπνο.
Αναφέραμε στην αρχή ότι κάθε νύχτα μάς κατακλύζουν απίστευτες και παράλογες καταστάσεις στα όνειρά μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία ονείρων. Αυτά τα οποία μοιάζουν τόσο πολύ με την πραγματικότητα που δεν υπάρχει κριτήριο να καταλάβουμε αν κοιμόμαστε ή είμαστε ξύπνιοι. Παρ' όλα αυτά ξυπνάμε και απογοητευμένοι ή ανακουφισμένοι βλέπουμε ότι η υπερβολικά ρεαλιστική προηγούμενη σκηνή δεν ήταν παρά ένα όνειρο.
Αλλες φορές, όταν είμαστε ξύπνιοι, πιο σπάνια βέβαια, βρισκόμαστε μπροστά σε εκπλήξεις, συμπτώσεις και άλλες απρόσμενες καταστάσεις που περιέχουν έντονα ονειρικά στοιχεία και κάνουν την ίδια την πραγματικότητα να φαντάζει ονειρική.
Εξάλλου, όπως έχουν δείξει οι έρευνες, υπάρχει και ένας μηχανισμός της ονειρικής συνείδησης που ονομάζουν «ψεύτικη αφύπνιση». Είναι ένα είδος άμυνας ενάντια στην ονειρική συνειδητότητα, που καταφέρνει να ξεγελάει ακόμη και τους πιο έμπειρους ονειροναύτες.
Καλό είναι λοιπόν, συμφωνούν όλοι όσοι ερευνούν τα συνειδητά όνειρα, αν θέλει κανείς να εξασκηθεί σε αυτή την τέχνη, να καλλιεργήσει τη συνήθεια να θέτει πολλές φορές κατά τη διάρκεια ακόμη και της ημέρας την «ερώτηση κρίσεως»:
­ Μήπως ονειρεύομαι;
Και όπως λένε, ποιος ξέρει, όσο σίγουρος και αν είναι κανείς ότι είναι ξύπνιος, μπορεί μια μικρή, ασύμβατη λεπτομέρεια ξαφνικά να του αποδείξει το αντίθετο!